Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 31

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 108-110

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 31. Om Grændserne for Kommunalbestyrelsens Myndighed.

Kommunalbestyrelsens Myndighed er ikke blot begrændset ved dens Forpligtelse til ved sine Beslutninger at holde sig Statslovgivningen efter rettelig, men tillige ved det Staten tilkommende Tilsyn med Kommunens Bestyrelse, s. Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 § 91) samt derved, at visse Anliggender kunne være at forelægge samtlige Vælgere til Betænkning eller Beslutning. Saaledes er det en Betingelse for borgerlige Raadmænds Beskikkelse i en Kjøbstad, at ikke blot Borgerrepræsentationen finder det hensigtsmæssigt, men tillige de valgberettigede Skatteydere ved en Raad stuesamling erklære sig derfor, s. Lov 31. Marts 1860 § 9 (Lov 1868 §4), og ifølge Adn. 1837 § 25 kan Ministeriet, naar der handles om en sær vigtig og derhos overordentlig Foranstaltning, foreskrive, at Borgerskabet sammenkaldes for selv at erklære sig derover. Derimod omtale Kommunallovene for Kjøbstæderne ikke nogen Opløsning af Repræsentationen og en Appel til Vælgerne gjennem nye Valg, s. derimod Fdn. 1. Jan. 1840 § 27).

Af større Betydning er imidlertid det Staten forbeholdte Tilsyn med Kommunernes Bestyrelse. Som ovenfor bemærket, er der nemlig ikke endnu organiseret nogen for Kjøbstad og Land fælles overordnet Kommunalbestyrelse, s. kun Lov 8. Marts 1856 § 6 ff., og Kjøbstædernes Kommunalbestyrelser staae derfor umiddelbart under Tilsyn og Overbestyrelse af I Amtmanden og Indenrigsministeriet [s. Adn. 1837 Præm. og § 1]. Dette Tilsyn viser sig virksomt paa forskjellig Maade:

[1. Kjøbstadens Budget og de dertil sig sluttende Tillægsbevillinger maae approberes af Amtmanden, og naar Enighed med denne ikke kan tilveiebringes, af Indenrigsministeriet, s. Adn. 1837 § 20, jfr. derimod Lov 4. Marts 1857 § 16 (Lovs. S. 102) (s. nu Lov 1868 §§ 19, 20).

[2. Regnskabet over Kjøbstadens Indtægter og Udgifter decideres af Amtmanden eller Indenrigsministeriet, s. Adn. 1837 § 26, jfr. derimod Lov 4. Marts 1857 § 18; desuden skal en Generalextrakt over enhver Kjøbstads Indtægter og Udgifter aarlig af Amtmanden indsendes til Ministeriet, s. Pl. 23. Marts 1827 § 7, Kskr. 12. Juli 1838 (s. nu Lov 1868 §§ 33, 34).

3. Foranstaltninger, der ere aldeles extraordinaire, eller som have sær indgribende og vedvarende Følger for Kommunen, saasom Optagelse af nye Laan (af større Beløb eller paa længere Tid, end at de kunne tilbagebetales af det følgende Aars Indtægter), Fornyelse eller Forlængelse af Afbetalingsterminen med Hensyn til ældre Laan af denne Art, Afhændelse (eller Pantsættelse) af Byens faste Eiendomme (samt Erhvervelse af nogen ny fast Eiendom), [usædvanlige Leiemaal, Bygningsarbeider, der medføre en Skatteforhøielse, og Forlig, hvorved Forpligtelser overtages, eller formentlige Rettigheder opgives), (Udskrivelse for et Regnskabsaar af et høiere samlet Skattebeløb end Gjennemsnittet af det samlede Beløb af kommunale Skatter i de 3 nærmest foregaaende Aar med Tillæg af 1/5, Forandringer i eller Forøgelser af Kjøbstadvedtægten, m. V.) udkræve Approbation af Indenrigsministeriet (Lov 1868 §§ 20, 21, 33, 35) eller Kongen; dog kan der ved det særlige Regulativ indrømmes Kommunalbestyrelsen en begrændset Myndighed til at afgjøre slige Sager, s. Adn. 1837 § 25, jfr. Lov 4. Marts 1857 § 17. I særdeles vigtige Tilfælde kan endog Lovgivningsmagtens Mellemkomst være nødvendig, s. Dyrtidslovene 27. Nov. 1853, 15. Febr. 1855].

[4. Uenighed mellem Kommunalbestyrelsens to Led afgjøres nu paa den i Lov 23. Jan. 1862 angivne Maade, hvorefter, naar ikke det her foreskrevne kvalificerede Flertal er tilstede, Ministeriet afgjør Sagen, s. Lov 1862 § 1 (Lov 1868 § 12).

5. Borgemesteren har en særegen Myndighed til fore løbig at suspendere Iværksættelsen af formentlig lovstridige eller fordærvelige Beslutninger, s. Lov 1862 § 2 (Lov 1868 § 12).

[6. Klager med Hensyn til Kommunalbestyrelsens, Valgbestyrelsens eller Ligningskommissionens Beslutninger med Hensyn til Valgene, Entledigelse eller Udelukkelse, Ligningen, o. s. v., afgjøres af Amtmanden eller Indenrigsministeriet, s. Adn. 1837 §§ 10, 13, 15, 22, s. derimod med Hensyn til Landet, Fdn. 13. Aug. 1841 §§ 9, 10, 15 (Lov 1868 §§ 9, 10, 24, 27); om den foretagne Valghandling skal der gjøres Indberetning til Amtmanden, s. Adn. 1837 § 13].

(S. fremdeles Lov 1868 §§ 15, 16, 24, 26, 28, 34).