Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 38

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 126-127

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

I. Sognekommunens Organisation.

§ 38. Kommunens Tilblivelse, Ophør og Omfang.

Oprettelsen og Nedlæggelsen af en Sognekommune skeer ad administrativ Vei efter indhentet Betænkning fra de paagjældende Kommunalbestyrelser, s. Fdn. 13. Aug. 1841 § 1 (Lov 6. Juli 1867 § 1, Lov 26. Mai 1868 § 15), hvilket ogsaa maa gjælde om Grændseforandringer, jfr. Resol. 20. Okt. 1865 (D. T. S. 830).

Sognekommunens Omfang falder i Reglen ikke sammen med Sognet, s. derimod med Hensyn til Sognefogdens Beskikkelse Fdn. 11. Nov. 1791 § 1, men bestemmes efter Sogne distriktet, som i Reglen falder sammen med Pastoratet, s. Regl. 5. Juli 1803 for Landet § 1, Adn. 13. Aug. 1841 § 1 (Lov 6. Juli 1867 § 1). Undtagelser finde imidlertid Sted i forskjellig Retning:

1. De enkelte under et Pastorat forenede Sogne kunne danne hver sin Sognekommune. Dette gjælder: a) Om Landsogne, der som Annexer ere forenede med en Kjøbstad, s. Regl. 5. Juli 1803 for Kjøbstaden § 1 (Lov 6. Juli 1867 § 1).

b) Paa Landet, naar de under et Pastorat forenede Sogne have faaet særskilt Fattigvæsen, s. Pl. 2. Sept. 1808, Adn. 13. Aug. 1841 § 1 (Lov 1867 § 1), eller naar en Adskillelse paa Grund af særdeles Omstændigheder bevilges af Indenrigsministeriet, s. Adn. 13. Aug. 1841 § 1 in fine (Lov 1867 § 1).

2. Det af et Sogn bestaaende Pastorat kan være delt i flere Kommuner.

a) Naar et Landdistrikt, der ikke udgjør et eget Sogn, er lagt til en Kjøbstadkirke, har det i Almindelighed fælles Fattigvæsen med Kjøbstaden, s. Regl. 5. Juli 1803 for Kjøbstaden § 1, dog med visse Garantier for dets særlige Interesser, s. Fdn. 24. Okt. 1837 §§ 1, 19, 21, 13. Aug. 1841 § 23, Lov 22. Marts 1855 § 3 (Lov 1867 §§ 1, 3, Lov 26. Mai 1868 § 15). Forsaavidt det imidlertid har faaet afsondret Fattigvæsen, danner det en egen Sognekommnne, og en lignende Afsondring kan efter indhentet Betænkning fra Amtsraadet og andre Vedkommende paa Grund af Distriktets Omfang, Folkemængde eller andre Forhold bevilges af Indenrigsministeriet, s. Adn. 13. Aug. 1841 § 1 (Lov 1867 § 1, Lov 26. Mai 1868 § 15in fine).

b) Undertiden kunne enkelte Dele af et Landsogn være under kjøbstadlignende Forhold, i hvilket Tilfælde der da jevnlig er oprettet en egen Kommune, s. Reskr. 8. Sept. 1841 (Dragør), Resol. 17. Nov. 1841, 12. Marts 1842 (Løgstør), Regl. 23. Jan. 1849 (Frederiksværk), Regl. 20. Marts 1855 (Silkeborg), Skr. 8. Jan. 1857 (Store Magleby), Lov 23. Dec. 1861. Hvor Forholdenes Forskjellighed ikke er saa indgribende, kan det tilstedes, at Kommunen deles i flere Valgkredse, eller at Valgene foregaae paa flere Steder, s. Lov 22. Marts 1855 § 6 (Lov 1867 § 8).

3. Endelig kunne flere Pastorater staae i Forbindelse Som en Kommune, s. Regl. 4. Apr. 1798 (Frederiksværk), 30. Nov. 1841 (Thorseng), Reskr. 3. Aug. 1843, men en saadan Forbindelse er efterhaanden ophævet.