Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 37

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 124-126

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Fjerde Kapitel. Landkommunernes Organisation.

§ 37. Almindelige Bemærkninger.

Ordningen af Landkommunalvæsenet er væsentlig forskjellig fra Ordningen af Kjøbstædernes Kommunalvæsen. I saa Henseende kan bemærkes:

1. Medens hver Kjøbstad danner en Kommune og forvaltes af en Kommunalbestyrelse, gives der paa Landet to Slags Kommuner, nemlig Sognekommunen og Amtskommunen, hvilke atter have deres særskilte Kommunalbestyrelser. Sogneraadet har Forvaltningen af den mindre Kommunes, Sognekommunens Anliggender, Amtsraadet har dels at bestyre Amtskommunens Anliggender, dels at føre et Overtilsyn med Sogneraadene, hvilket for en stor Del træder i Stedet for Statens Tilsyn, s. Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 §91). [Foruden Sognekommunen og Amtskommunen findes i Øvrigt en tredie, Herreds- eller rettere Jurisdiktionskommunen, men da denne kun har forholdsvis faa, navnlig Justitsvæsenet vedkommende Fællesanliggender, har den ingen særskilt Kommunalbestyrelse, men bestyres af Politimesteren og Amtsraadet, s. Fdn. 9. Juni 1847 § 6, 29. Sept. 1841 § 26 (Lov 21. Juni 1867 § 18, 6. Juli 1867 § 49). Til Oprettelsen af de i Grl. 1849 §44 omhandlede Provindsraad er der ikke senere foretaget noget Skridt (s. nu Grl. 1866 §§ 34—37)).

[2. Medens Kjøbstædernes Kommunalbestyrelser bestaae af to Afdelinger, Magistraten og Borgerrepræsentationen, udgjøre saavel Sogneraadene som Amtsraadene kun en Afdeling. At der med Hensyn til Valgene og med Hensyn til Afgang skjelnes mellem den større og den mindre Del af Forsamlingen, s. Lov 22. Marts 1855 §§ 3, 8 (Lov 6. Juli 1867 §§ 3, 35), har ingen Indflydelse paa den valgte Forsamlings Enhed og finder desuden ogsaa Sted med Hensyn til Kjøbstædernes Borgerrepræsentationer, s. Lov 31. Marts 1860 §§ 3, 7 (s. nu med Hensyn til Byraadene Lov 26. Mai 1868 § 6)].

3. Med Hensyn til Valgbetingelserne og Valgmaaden gjælde nu i det Væsentlige de samme Principer, dog med adskillige Afvigelser, s. Lov 22. Marts 1855, smh. med Lov 31. Marts 1860 (Lov 6. Juli 1867, smh. med Lov 26. Mai 1868), og nedenfor.

4. Landkommunalbestyrelsernes Omraade er større, idet Skole- og Fattigvæsenet er inddraget under Sogneraadenes, og Fattigvæsenet endog under Amtsraadenes Bestyrelse).

[5. Endelig ere Landkommunalbestyrelserne mindre afhængige af Regeringen, idet Amtsraadet staaer temmelig selvstændigt, og Sogneforstanderskabet nærmest er undergivet Amtsraadets Tilsyn].