Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 36

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 123-124

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 36. Om Grændserne for Kommunalbestyrelsens Myndighed.

Kjøbenhavns Kommune staaer udenfor Amtsinddelingen og umiddelbart under Regeringen. Kommunalbestyrelsen har ved Loven 1857 opnaaet en meget selvstændig Stilling. Paa den ene Side medfører Kommunens Størrelse, at der kun ved Valgene bliver Spørgsmaal om almindelige Borger forsamlinger, paa den anden Side er Regeringens Tilsyn betydeligt indskrænket, hvilket navnlig viser sig deri, at Budgettet og Tillægsbevillingen ikke til deres Gyldighed behøve nogen høiere Stadfæstelse, s. Lov 1857 § 16, og at Stadens Regnskaber decideres og kvitteres af Borgerrepræsentanterne, s. Lovens § 18. Ligesom det imidlertid er en Selvfølge, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at holde sig Lovene efterrettelig, s. Lov 1857 § 4, saaledes fører Staten ogsaa paa forskjellig Maade Tilsyn med den kommunale Forvaltning. Dette Tilsyn har dels en almindeligere Karakter, dels bestaaer det i en Stadfæstelse eller Indgriben i det enkelte Tilfælde.

1. Regeringens almindelige Tilsyn med Kommunal forvaltningen viser sig dels i, at Regeringen udnævner Overpræsidenten og stadfæster Borgemestrene og visse andre Embedsmænd, s. Lov 1857 §§ 3, 12, 13, dels i den Stilling, som er anvist Overpræsidenten, gjennem hvem det Staten tilkommende Tilsyn med den kommunale Forvaltning udøves, s. Lovens § 4. I dette Øiemed modtager og fordeler Overpræsidenten Sagerne til Magistraten og bestemmer, hvorvidt de skulle foretages i den samlede Magistrat. Han fører Tilsyn med, at de kommunale Embeds- og Bestillingsmænd opfylde deres Pligt og kan lade sig forelægge deres Embedsbøger og i fornødent Fald suspendere dem, s. Lovens §§ 4, 5. Han kan overvære alle Borgerrepræsentantskabets Møder, hvorhos Dagsordenen betimelig skal meddeles ham. Finder han, at en af den samlede Kommunalbestyrelse, Borgerrepræsentationen, Magistraten, en Borgemester eller en paa eget Ansvar handlende Raadmand tagen Beslutning overskrider den den Paagjældende tilkommende Myndighed eller i anden Henseende strider mod Lovgivningen eller gaaer ud paa at træffe en fordærvelig Foranstaltning eller at negte Opfyldelsen af en Kommunen paahvilende Pligt, skal han gjøre skriftlig Indsigelse derimod, og Sagen skal da af Vedkommende tages under fornyet Overveielse. Op naaes da ikke Overensstemmelse, skal Overpræsidenten erklære Beslutningen midlertidig sat ud af Kraft og gjøre Indberetning til vedkommende Minister, idet han samtidig meddeler en Gjenpart af Indberetningen til den, som har taget Beslutningen. Ministeren afgjør da Sagen under sit Ansvar, s. Lov 1857 § 4.

2. En speciellere Indgriben af Regeringen kan finde Sted i følgende Tilfælde:

a) Paa Grund af lovstridige eller fordærvelige Beslutninger, s. Lov 1857 §4, og ovenfor Nr. 1.

b) Paa Grund af Uenighed mellem Magistraten og Repræsentantskabet, som ikke ved fornyet Overveielse kan hæves, s. Lov § 19, og ovenfor § 34 Nr. 3.

c) Naar en Privat reiser Anke i Anledning af Kommunalbestyrelsens eller dens enkelte Organers Beslutninger med Hensyn til Valg, Entledigelse eller andre Gjenstande, s. Fdn. 1. Jan. 1840 §§ 23, 26, Lov 1857 § 8 (Lov 23. Dec. 1865 §§25–27, 29, jfr. §30); efter Omstændighederne kan Domstolenes Afgjørelse forlanges, s. Lov 1857 § 8, Grl. 1849 § 77, Grl. 1863 § 63 (Grl. 1866 §72, Lov 23. Dec. 1865 §10).

d) Med Hensyn til Approbation af extraordinaire finantsielle Dispositioner, s. Lov 1857 § 17, og ovenfor § 34 Nr. 2 a.