Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 35

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 119-123

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 35. Kommunalbestyrelsens Forretningsgang.

Kommunalbestyrelsen bestaaer af to særskilte Korporationer, Magistraten og Borgerrepræsentantskabet. Som tidligere bemærket, bestyres de egentlige Statsforretninger i Almindelighed ikke af Kommunalbestyrelsen som saadan, men kun af Magistraten med Indbefattelse af Raadmændene i dens Egenskab af Øvrighed.

1. Overpræsidenten indtager en dobbelt Stilling, idet han dels er Stadens Overøvrighed, forsaavidt angaaer de tidligere til Magistraten henlagte Overøvrighedsforretninger, s. Lov 1857 § 3, jfr. derimod med Hensyn til Kriminal- og Politivæsenet, Lov 11. Febr. 1863 § 3, smh. med Fdn. 28. Febr. 1845, og idenne sin Egenskab udøver det Staten tilkommende Tilsyn med den kommunale Forvaltning, s. Lov 1857 § 4, og nedenfor, dels er Medlem af Magistraten og som saadan af Kommunalbestyrelsen. I sidstnævnte Egenskab er han Formand for Magistraten og fører Forsædet i dens Møder, hvorhos hans Stemme gjør Udslaget ved Stemmelighed. Han er berettiget til at sætte enhver Kommunen vedkommende Sag under Forhandling og skal særlig varetage alle almindelige, den hele Kommunalbestyrelse vedkommende Anliggender, som ikke ere tildelte nogen af sammes enkelte Afdelinger, s. Lov 1857 §5, Vedt. § 2. Han vaager over, at alle Forretninger under Kommunen fremmes paa vedbørlig Maade, og drager Omsorg for Forretningernes midlertidige Besørgelse i Tilfælde af Forfald, Suspension eller Afgang, S. Lovens § 5.

2. Magistraten, der som ovenfor bemærket dels er Stadsøvrighed, dels et Led af Kommunalbestyrelsen, bestyrer de under samme henlagte Forretninger dels som Enhed, den samlede Magistrat, dels gjennem Afdelinger, som forestaaes hver af sin Borgemester efter den i Vedtægten fastsatte nærmere Fordeling, s. Lov 1857 § 6.

a) I den samlede Magistrat forhandles de Anliggender, som angaae Kommunen i Almindelighed, saasom Vedtægten og det aarlige Budget, eller dog omfatte flere af sammes Bestyrelsesgrene, eller som ere af sær indgribende Vigtighed for dens Forvaltning og Oekonomi, s. Lov 1857 § 7, jfr. Vedt. §§ 5, 20, 21, 22. Desuden afgjør den de Anliggender, som ifølge Lov 1857, s. Lovens § 13, eller ældre fundatsmæssige Bestemmelser eller senere Regler, s. Lov 11. Febr. 1863 § 6, kun kunne afgjøres af hele Magistraten, s. Lov 1857 § 7. Fremdeles kan Overpræsidenten henvise andre Sager til Behandling i den samlede Magistrat, ligesom endelig hver af Borgemestrene der kunne foredrage Sager, som henhøre under deres særlige Bestyrelse. Sagerne afgjøres efter Stemmeflerhed, og den, som ikke til Forhandlingsbogen gjør Indsigelse mod en tagen Beslutning, er ansvarlig for samme. Beslutningen udfærdiges i den samlede Magistrats Navn, naar Sagen ikke henhører under nogen speciel Af deling eller vedkommende Borgemester har fralagt sig An svaret; i modsat Fald under Borgemesterens Haand og Ansvar, s. Lovens § 7.

b) Enhver Borgemester bestyrer selvstændigt og paa eget Ansvar de til hans Afdeling henlagte Sager, og udfærdiger de af ham tagne Beslutninger under sin Haand, s. Lov 1857 §8. Om Sagernes Fordeling mellem de 4 Afdelinger, s. Vedt. §§ 3, 4. Ingen af vedkommende Borgemester saaledes afgjort Sag kan indankes for den samlede Magistrat, men den, som mener at have Grund til Besværing, maa henvende sig til vedkommende Ministerium, forsaavidt Sagen ikke hører under Domstolenes Afgjørelse, s. Lov 1857 § 8.

c) Raadmændene tilforordnes Magistratens enkelte Afdelinger og erholde Adgang til at gjøre sig bekjendte med de under Afdelingen hørende Forretninger. Det kan efter Overenskomst overdrages Raadmændene at udføre enkelte af disse paa eget An- og Tilsvar, og de skulle i Øvrigt være Borgemestrene til Raad og Bistand i vigtigere Anliggender, s. Lovens § 9, Vedt. § 5. Forsaavidt Overdragelsen gaaer ud paa bestemte vedvarende Hverv, maa den stadfæstes af den samlede Magistrat, s. Vedtægt § 5. De kunne bemyndiges til paa Magistratens Vegne at tage Sæde i for skjellige Kommissioner og Samlinger, s. Lovens § 9, Vedtægt § 5, ligesom de have at deltage i Bestyrelsen af Borgerrepræsentantvalgene og Rigsdagsvalgene, s. Vedtægt § 5.

3. Borgerrepræsentanterne vælge hvert Aar en For mand, der sammenkalder Forsamlingen, leder Forhandlingerne, sørger for Protokollation og Expedition og gjør Udslaget ved Stemmelighed, og en Viceformand, der i Formandens Forfald træder i hans Sted, samt en Sekretair, s. Fdn. 1. Jan. 1840 § 28, Vedtægt 1857 § 11. Samlingernes Offentlighed beroer paa Repræsentantskabets Afgjørelse ved Stemmeflerhed, s. Cirk. 8. Apr. 1848, Skr. 31. Mai 1848. Desuden vælge Repræsentanterne et staaende Udvalg, bestaaende af Repræsentantskabets Formand og 6 andre Medlemmer, s. Lov 1857 §§ 16, 17, Vedtægt § 27. Dette Udvalg tager paa Repræsentantskabets Vegne Beslutning om mindre Afvigelser fra Budgettet, bevilger indenfor visse Grændser Gageforskud, beslutter med Hensyn til Bortleie eller Bortforpagtning indtil 10 Aar af Kommunens faste Eiendomme samt Bortfæstning af Bøndergodset, og tager overhovedet Bestemmelse om mindre vigtige oekonomiske Anliggender, den kommunale Forvaltning vedrørende, til hvis Afgjørelse Repræsentantskabets Medvirkning udfordres, s. Vedtægt. § 27. Derhos skal det gjøres bekjendt med Grundene til Afskedigelsen af Embeds- og Bestillingsmænd, til hvilke Kommunens Kasse skal udrede Pension, s. Vedtægt § 22.

Overpræsidenten og Medlemmerne af Magistraten kunne overvære Repræsentantskabets Møder og tage Ordet, naar de ville, i Overensstemmelse med Repræsentantskabets Forretningsorden, s. Lov 1857 §§ 4, 15. Politidirekteuren er berettiget til at overvære saavel Magistratens som Borgerrepræsentantskabets Forhandlinger om de hans Forretningskreds vedkommende Afsnit af Budgettet og Tillægsbevillingerne, s. Lov 11. Febr. 1863 § 20. Ved alle Bevillingssagers Forhandling skal vedkommende Magistratsmedlem være tilstede for at meddele Oplysninger, ligesom i samme Øiemed ogsaa andre Vedkommende med Repræsentantskabets Samtykke kunne indbydes til at give Møde, s. Lov 1857 § 15.

Naar enten Magistraten eller Repræsentantskabet ønsker, at en eller anden Sag, der hører under deres fælles Virke kreds, først gjøres til Gjenstand for en mundtlig Konference mellem nogle af begge Autoriteter dertil udnævnte Medlemmer, bør en saadan Konference finde Sted, s. Fdn. 1. Jan. 1840 § 33. I alle Tilfælde, hvor et Andragende eller en Betænkning afgaaer fra Magistraten til Kongen eller noget Ministerium over et Anliggende, der hører under Borgerrepræsentantskabets Medvirkning, bør stedse dettes Erklæring vedlægges, s. Fdn. 1840 § 34. Om Afgjørelsen af Uenighed mellem Magistraten og Repræsentantskabet, s. Lov 1857 § 19, og ovenfor § 34 Nr. 3.