Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 34

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 115-119

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 34. Kommunalbestyrelsens Funktioner.

Ved Loven 4. Marts 1857 ere Kommunalbestyrelsens Rettigheder ordnede paa en Maade, der fuldkomment fyldestgjør det i Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 § 91) givne Løfte om Kommunens Selvstændighed under Statens Tilsyn. I saa Henseende mærkes:

1. Kommunalbestyrelsens bevilgende Myndighed.

a) I Overensstemmelse med den almindelige Grundsætning i Lov 1857 § 14 vedtager Kommunalbestyrelsen Kommunens aarlige Budget eller Overslaget over, hvilke Pengemidler der skal bevilges til de kommunale Indretninger, og hvorledes hver enkelt Post skal anvendes, s. Lovens § 16. Budgettet, der udarbeides i Overpræsidentens Sekretariat, s. Vedtægt 1857 § 2, og til hvilket de særskilte Bestyrelser indgive Overslag for de under dem sorterende Anliggenders Vedkommende, s. Fdn. 1. Jan. 1840 § 37, forhandles i den samlede Magistrat, s. Lov 1857 § 7, og fremlægges derpaa, ledsaget af nøiagtige Overslag og Forklaringer, af Magistraten for Borgerrepræsentationen, s. Lov 1857 § 16, Vedtægt § 26. Budgetforslagets enkelte Poster gjøres da til Gjenstand for Borgerrepræsentationens Behandling og Beslutning for dens Vedkommende, s. Lov 1857 § 16, Vedtægt § 26. Under Behandlingen skal det vedkommende Magistratsmedlem være tilstede for at give Oplysninger, hvorhos samtlige Magistratsmedlemmer ere berettigede til at være tilstede, s. Lov 1857 § 15, hvilket ogsaa gjælder om Politidirekteuren med Hensyn til de hans Forretningskreds vedkommende Afsnit, s. Lov 11. Febr. 1863 § 20, jfr. §§ 17—19. Uden Repræsentationens Samtykke kan ingen Udgift afholdes udenfor det i Lov 1857 § 4 omhandlede Tilfælde, s. Lovens § 16. Overslagets enkelte Poster ere bindende, s. Lov 1857 § 16, Lov 1863 § 20, s. imidlertid Lov 1863 § 18 om et Beløb til hemmelige og uforudsete Politiudgifter. Til Udgifter, der ikke ere hjemlede ved Budgettet, fordres Tillægsbevilling, der behandles paa lignende Maade, som Budgettet; dog kan Repræsentationen befuldmægtige et af samme af dens egen Midte valgt, staaende Udvalg til paa dets Vegne at samtykke i mindre Afvigelser fra Budgettet eller Udgifter udenfor samme, s. Lov 1857 § 16, s. Vedtægt § 27. Med Hensyn til Uenighed mellem Magistraten og Borgerrepræsentationen, s. Lov 1857 § 19, og nedenfor. Medens altsaa i Reglen ingen Udgift kan finde Sted uden Kommunalbestyrelsens Samtykke, er dette paa den anden Side ogsaa tilstrækkeligt, idet Budget og Tillægsbevilling, for at være gyldige, ikke behøve nogen høiere Stadfæstelse.

b) Til Kommunalbestyrelsens bevilgende Myndighed slutter sig dens Kontrol med Regnskabsvæsenet, som dog kun udøves af Borgerrepræsentationen. Samtlige Stadens Regnskaber revideres af 4 af Borgerrepræsentanterne blandt Borgerne valgte lønnede Revisorer, s. Fdn. 1. Jan. 1840 § 39, Lov 1857 § 18, Vedtægt § 11. Decisionen skeer og Kvittering meddeles af Borgerrepræsentationen. Erkjender Regnskabsføreren eller nogen anden Vedkommende ikke Rigtigheden af de afgivne Decisioner, forsaavidt de gaae ud paa Pengeansvar for ham, kan han fordre Spørgsmaalet afgjort ved Domstolene, s. Lov 1857 § 18. Derhos offentliggjøres aarlig en summarisk Regnskabsoversigt og en Generalbalance over samtlige Regnskaber i Forbindelse med en Beretning om Kommunens Anliggender i det Hele, s. Fdn. 1. Jan. 1840 § 40, Vedtægt 1857 § 2.

2. Kommunens egentlige Bestyrelse maa paa Grund af Kommunens Størrelse mere overlades enkelte Embedsmænd, s. om Fordelingen i saa Henseende Vedtægt 1857 § 12. Navnlig har Kæmneren at varetage alle Kommunens oekonomiske Anliggender, som ikke ere henlagte til andre Embedsmænd, s. Vedt. § 12. Dertil kommer, at en Mængde Anliggender ere henlagte under særskilt Bestyrelse, s. ovenfor § 33. Som Gjenstande for selve Kommunalbestyrelsens Virksomhed kan nævnes:

a) Ingen Raadighedsudøvelse over de til Stadens Kapitalformue hørende Eiendomme og Pengeeffekter eller Optagelse af noget Laan kan skee uden Borgerrepræsentant skabets Samtykke. Dog kan Repræsentantskabet befuldmægtige det med Hensyn til Afvigelser fra Budgettet beskikkede staaende Udvalg til paa dets Vegne at meddele Samtykke til mindre Raadighedsudøvelser, s. Lov 1857 § 17, Vedt. § 27. Angaaer Sagen Afhændelse ved Salg, Magelæg, Gave eller Forlig eller Pantsættelse af Kommunens Eiendele eller Optagelse af Laan af større Beløb eller paa længere Tid, end at de kunne tilbagebetales af Aarets Indtægter, eller saadanne Laans Fornyelse eller Forlængelse af Afbetalingstiden, eller endelig Erhvervelsen af nogen fast Eiendom, behøves til dens Gyldighed Indenrigsministeriets Samtykke, hvilket dog efter dertil given Bemyndigelse kan meddeles af Overpræsidenten, s. Lov 1857 § 17.

b) Valg af Kommunens Embedsmænd. Borgerrepræsentanterne vælge Borgemesteren med kongelig Stadfæstelse og Raadmændene uden nogen saadan, s. Lov 1857 § 12. Skoledirekteuren, Stadskondukteuren, Stadsingenieuren og Stadslægen vælges af Borgerrepræsentantskabet efter Indstilling af den samlede Magistrat og stadfæstes af Kongen. Alle andre under Kommunen ansatte Embeds- og Bestillingsmænd antages og afskediges efter Reglerne i Stadens Vedtægt, der tillige bestemmer deres Lønninger og Pensioner, s. Lov § 13, Vedt. §§ 6—25. Om Magistratens Indflydelse paa Antagelse og Afskedigelse af Politiets Embedsmænd, s. Lov 11. Febr. 1863 § 6, jfr. § 3.

c) Ligningen af Indkomstskatten skeer ved en Ligningskommission af 4 Medlemmer, hvoraf Magistraten vælger 2 og Borgerrepræsentanterne 2 af deres egen Midte. Denne Kommission tilforordnes der af Kommunalbestyrelsen 4 Medlemmer af hvert af Stadens Kvarterer til at deltage i at ansætte dettes Beboere i Skat, s. Lov 19. Febr. 1861 § 12 (Lovs. S. 180). Ligningskommissionens Kjendelser indankes til Overligningskommissionen, der bestaaer af 3 af Kongen for 3 Aar udnævnte Mænd, s. Lov 1861 § 19.

3. Den almindelige besluttende Myndighed i Kommunens Anliggender, som ifølge Lov 1857 § 14 tilkommer Borgerrepræsentantskabet i Forening med Magistraten, viser sig fremdeles virksom derved, at Borgerrepræsentantskabet efter Lovens § 19 er berettiget til at sætte enhver Kommunens Tarv vedkommende Gjenstand under Forhandling og derom at tage Beslutning, ligesom det af Magistraten kan begjære sig meddelt alle de Oplysninger vedkommende Kommunens Anliggender, som denne er i Stand til at give. Finder Magistraten Noget at erindre mod en af Repræsentant skabet tagen Beslutning, skal den meddele samme en motiveret Underretning herom, hvorpaa Sagen paany foretages i Repræsentantskabet. Den fattede Beslutning meddeles Magistraten til fornyet Overveielse, og saafremt Magistraten ikke tiltræder den, kan Repræsentantskabet indstille den til Indenrigsministeriets Afgjørelse. Tiltræder dette Beslutningen, er den gyldig, s. Lovens § 19. En vigtig Anvendelse af Kommunalbestyrelsens besluttende Myndighed er dens Affattelse af en Vedtægt for Ordningen af Kommunens Anliggender, navnlig Forretningernes Fordeling indenfor Lovens Grændser, hvilken Vedtægt stadfæstes af Indenrigsministeren, hvorefter den kun kan forandres med Samtykke af denne og selve Kommunalbestyrelsen, s. Lov 1857 § 6,jfr. §§ 3, 9, 11—13, 16, 17, 20 og Vedt. 30. Dec. 1857. Ligeledes kunne her mærkes Bestemmelserne i Lov 29. Dec. 1857 § 1 (Lovs.S. 455) og 12. Jan. 1858§ 1 (S. 508).

4. Endelig har Kommunalbestyrelsen en raadgivende Indflydelse med Hensyn til saadanne Statsanliggender, der have Interesse for Kommunen, s. Fdn. 1. Jan. 1840 §§ 30, 31, Lov 11. Febr. 1863 § 8, ligesom den ogsaa af egen Drift kan indgive Andragender om saadanne Gjenstande, s. Fdn. 1840 § 34.