Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 33

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 113-115

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 33. Kommunalbestyrelsens Omraade.

Bestyrelsen af egentlige Statsforretninger tilkommer i Almindelighed ikke Kommunalbestyrelsen som saadan, men kun Magistraten, saaledes at Overøvrighedsforretningerne med enkelte Undtagelser bestyres af Overpræsidenten, Øvrighedsforretningerne af Magistraten, s. Lov 4. Marts 1857 § 3, Vedtægt 30. Dec. 1857 §§ 1, 3. Imidlertid deltage ikke sjeldent Delegerede fra Kommunalbestyrelsen i Statsforretningers Bestyrelse, s. f. Ex. Valglov 16. Juni 1849 §§ 15, 21, 40, 52, 60 (Lov 12. Juli 1867 §§ 19, 27, 52, 66), 4. Dec. 1863 §§ 4, 8, mfl. og nedenfor.

Derimod har Borgerrepræsentationen i Forening med Magistraten den besluttende Myndighed i Kommunens Anliggender i Overensstemmelse med de gjældende Love og Anordninger og navnlig Reglerne i Lov 4. Marts 1857, s. Lovens § 14, jfr. Fdn. 1. Jan. 1840 § 29. Imidlertid ere visse Anliggender henlagte under særskilt Bestyrelse, enten fordi de væsentlig maae betragtes som Statsanliggender, eller fordi deres Behandling udfordrer en særegen Sagkundskab, eller endelig for at lette Forretningsgangen. I Øvrigt ere flere af disse særskilte Bestyrelser ophævede ved Lov 1857 og de under samme henhørende Anliggender henlagte under Magistraten, og en lignende Foranstaltning er stillet i Udsigt med Hensyn til forskjellige andre Be styrelser, s. Lovens § 1.

Foruden at Politiet bestyres af en særegen Politidirekteur, s. Lov 11. Febr. 1863 (Lovs. S. 59), og at Overformynderiet bestyres af en af Kongen udnævnt Overformynder, dog saaledes, at to af Borgerrepræsentanterne paa 4 Aar valgte Mænd deltage i Afgjørelsen af alle Laanesager, s. Lov 4. Marts 1857 § 2, Bkg. 31. Dec. s. A. (Lov 26. Mai 1868 § 1 Lovs. S. 284), kunne som saadanne særskilte Bestyrelser nævnes:

1. Skoledirektionen, bestaaende af Overpræsidenten, en Borgemester, en af Kultusministeriet beskikket Provst eller Sognepræst, samt Skoledirekteuren, den sidste dog uden Stemme. Under Direktionen staae Skolekommissiornerne, bestaaende af en af Kultusministeriet valgt Præst, et af Borgerrepræsentationen og et af Skoledirektionen valgt Medlem, samt Skoleinspekteuren uden Stemme. En Vedtægt for Skoledirekteurens Myndighed og Forretninger affattes af Direktionen, billiges af Kommunalbestyrelsen og stadfæstes af Kultusministeren, s. Lov 29. Dec. 1857 §§ 1, 2 (Lovs. S. 455), s. Vedtægt 30. Marts 1859, jfr. Vedtægt 7. Dec. 1860.

2. Havneraadet, bestaaende af Overpræsidenten, to af Kongen og sex af Borgerrepræsentanterne valgte Medlemmer, samt Havnekapitainen, s. Lov 30. Dec. 1858 (Lovs. S. 818), jfr. Vedtægt 31. Okt. 1859 (Lovs. f. 1860 S. 691).

3. Sundhedskommissionen, s. Fdn. 19 Juni 1831 § 9, 8. Aug. 1832, jfr. Lov 12. Jan. 1858 (Lovs. S. 508), 29. Dec. 1862 (S. 831).

4. Bygningskommissionen, s. Lov 17. Marts 1856 § 94 (Lovs. S. 571).

[5. Brandkommissionen, s. Fdn. 1. Nov. 1805 § 30, Pl. 28. Aug. 1806, Resol. 26. Okt. 1825 (Lov 15. Mai 1868 § 1 Lovs. S. 249)].

6. Den borgerlige Indrulleringskommission, s. Resol. 1. Juni 1808, Fdn. 1. Jan. 1840 § 36.

7. Endelig kan Borgerrepræsentationen, naar den er enig med Magistraten derom, beskikke et eller flere af sine Medlemmer eller saadanne Borgere udenfor sin Midte, som dertil ere villige, til i Forening med Magistraten at udføre visse særlige kommunale Hverv, s. Lov 4. Marts 1857 § 10, jfr. Fdn. 1. Jan. 1840 § 36.

Paa de saaledes under særskilt Bestyrelse henlagte Anliggender udøver Kommunalbestyrelsen i Øvrigt en betydelig Indflydelse ved at delegere Medlemmer til den bestyrende Autoritet, s. Fdn. 1840 § 36, Lov 1857 § 10, approbere Vedtægter, s. Lov 29. Dec. 1857 § 1 (Lovs.S. 455), Lov 12. Jan. 1858 § 1 (S. 508), 11. Febr. 1863 §8, bevilge Penge, s. Lov 1857 § 16, Lov 11. Febr. 1863 §§ 17—20, jfr. Fdn. 1840 § 37, decidere Regnskaber, s. Lov 1857 § 18, jfr. Fdn. 1840 § 36, samt approbere Raadighedsudøvelser over Byens Eiendomme og Pengeeffekter, eller Optagelse af nye Laan, s. Lov 1857 § 17, jfr. Fdn. 1840 §41.