Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 6

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 15-17

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 6. Fortsættelse. [II. De særlige Ministerier.]

A. Justitsministeriet, s. Bkg. 7. Dec. 1848. Under dette sorterer Justitsvæsenet, herunder Fængselsvæsenet og Straffeanstalterne, s. Bkg. 4. Mai 1861, Politivæsenet, herunder Medicinal- og Karantainevæsenet, s. Bkg. 20. Sept. 1852, samt Strandingsvæsenet, Bestyrelsen af Umyndiges Midler, offentlige Stiftelser, Len og Fideikommisser, Udskrivningsvæsenet og Brandvæsenet, s. Bkg. 18. Juni 1859, endelig alle Island og Færøerne vedkommende Sager, dog saaledes, at de Sager, der efter deres Beskaffenhed vilde henhøre under andre Ministerier, foredrages den paaældende Minister, s. Bkg. 31. Okt. 1855 § 2. Justitsministeriet har fremdeles at forberede Lovudkast, vedkommende den civile, kriminelle og processuelle Lovgivning, hvorhos Justitsministeren er Kommissair ved Nationalbanken, Oktroi 4. Juli 1818 § 32. Under Ministeriet sorterer Generalprokureuren, der har at medvirke ved Udarbeidelsen af Lovudkast i det Hele taget, Generalfiskalen, Justits-, Politi- og Medicinalembedsmændene osv. Om Organisationen s. Bkg. 21. Okt. 1854, 12. Jan. 1858.

B. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, s. Kdg. 24. Nov. 1848 V. (Bkg. 31. Marts 1866), virker for at fremme Borgernes aandelige Evner og understøtte Videnskab og Kunst, Oplysning og Religion. Det omfatter saaledes Kirke- og Religionsvæsenet i det Hele, ikke blot for Folkekirkens, men ogsaa for de fra denne afvigende Trossamfunds Vedkommende, være sig anerkjendte eller ikke anerkjendte Samfund, og hele Undervisningsvæsenet, dels det lavere, navnlig Borger- og Almueskolevæsenet, Seminarierne, Døvstumme- og Blindeinstitutet, dels det høiere, saasom Universitetet, den polytekniske Læreanstalt, de lærde Skoler, de videnskabelige Realskoler, Bibliothekerne, Geheimearkivet, Theatret, s. Resol. 18. Mai 1859, Kunstakademiet og Musæerne, s. Resol. 10. Dec. 1859, D. T. 934 (Gradmaalingen, Bkg. 27. Marts 1865 § 7). Imidlertid ere de Undervisningsanstalter, som forfølge særlige Formaal, henlagte under andre Ministerier, saaledes de militaire Undervisningsanstalter under Krigs- og Marineministeriet, Navigationsundervisningen under Marineministeriet, Veterinair og Landbohøiskolen under Indenrigsministeriet, osv.

C. Indenrigsministeriet, s. Bkg. 9. Dec. 1848, 3. Dec. 1849 (Bkg. 31. Marts 1865), har en Mængde forskjellige Forretninger, som navnlig angaae Virksomheden for Landets almindelige Vel og Udviklingen af dets materielle Kræfter. Det har saaledes:

1. [De Rigsdagen vedkommende almindelige Sager, s. nu Bkg. 27. Marts 1865 § 9 og Bkg. 28. Febr. 1868].

2. [Kongerigets direkte og indirekte Skattevæsen, s. Bkg. 31. Okt. 1855 § 1 a, 27. Juni 1862, samt] Matrikelvæsenet, (Bkg. 27. og 31. Marts 1865).

3. Kommunalvæsenet, herunder Fattigvæsen, Frikjørselsvæsen, Indkvartering og Hesteudredning.

4. Foranstaltninger,sigtendetilatletteProduktion og Omsætning:

a) Landvæsenssager, herunder Fiskeri og private Forst- og Jagt sager, Vandsager, Veterinair- og Stutterisager samt Veterinair- og Landbohøiskolen.

b)Næringssager. Herunder Handelssager, forsaavidt de ikke sortere under Udenrigsministeriet, Haandværks- og Fabriksager, Gjæstgiveri og Krohold, Brænderisager, s. Bkg. 10. Febr. 1851, Eneretspatenter, Bogtrykkerier og privilegerede Tidender samt Omsorg for Industriens Fremme i det Hele taget.

c) Offentlige Arbeider, herunder Bygningssager, [forsaavidt de ikke henhøre under Fællesministerierne, s. Bkg. 31. Okt. 1855 § 4 (Bkg. 27. Marts 1865 § 4)], og Foranstaltninger til Samkvemmets Lettelse, navnlig Vei-, Jernbane-, Havne- og Kanalsager, hvorimod Post- og Telegraphvæsenet er underlagt Finantsministeriet; endelig Statshaverne, s. Resol. 10. Dec. 1859.

5. Grønlandske Sager.

Under Ministeriet sortere navnlig Amtmænd, Amtsforvaltere og en Mængde specielle Embedsmænd.

[D. Fælles for samtlige Kongerigets særlige Ministerier ere:

1. Revisionsdepartementet, s. Bkg. 30. Juni 1860, der med visse Undtagelser bestyrer hele Kongerigets Revisionsvæsen (s.nu Bkg. 27. Marts 1865 §§ 2 og 3).

2. Kongerigets Arkivvæsen (s. Bkg. 5. Febr. 1869).

3. Kongerigets Ministeriers Kassererkontoir (s.Bkg. 27. Marts 1865 § 3).]