Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 61

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 191-196

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 61. Den administrative Organisation.

Den øverste Ledelse af Næringsvæsenet, ogsaa forsaavidt Naturalproduktionen angaaer, tilkommer Indenrigsministeriet, s. Kdg. 24. Nov. 1848. Under Ministeriet er Bestyrelsen i Almindelighed betroet Amtmændene, s. Fdn. 13. Mai 1769 § 4, 6. Juni 1769 § 6, 27. Sept. 1805 §§ 12, 18, 9. Febr. 1820 § 7, 3. Dec. 1828 §§ 6, 48, 27. Mai 1848 § 11, og Underøvrighederne paa Landet, ligesom et vist Tilsyn ogsaa skal føres af Præsterne, navnlig med Fæstelovgivningens Overholdelse, s. Fdn. 6. Juni 1769 § 6, 9. Febr. 1820 § 6. Ved Siden heraf har Lovgivningen overdraget visse Funktioner til særegne Autoriteter.

1. Er Bestyrelsen af eller Tilsynet med visse Grene af Landbrugsvæsenet henlagt til visse særegne Embeds mænd, saasom Stutmesteren, s. Lov 23. Jan. 1862 § 13, de forstkyndige Mænd, der føre Tilsynet med private Skove, s. Fdn. 27. Sept. 1805 § 18, Bkg. 11. Juni 1852, eller Kommissioner, s. Lov 23. Jan. 1862 § 12, Bkg. 21. Juni 1851, jfr. Lov 29. Dec. 1857 § 8 (Lovs. S. 389).

2. I visse Sager er Bestyrelsen eller dog en vis Medvirkning overladt de kommunale Autoriteter, navnlig Amtsraadene, s. Fdn. 29. Juli 1846 § 5 ff., 17. Jan. 1859 § 6 ff., Lov 16. Marts 1851, Fdn. 27. Mai 1848 § 11 (Lov 22. Marts 1867).

3. Undertiden er en vis Medvirkning endog tilstaaet private Foreninger, s. Lov 23. Jan. 1862 §§ 1, 3, 4.

4. Fremdeles har Lovgivningen henlagt Afgjørelsen af forskjellige konkrete Spørgsmaal, navnlig saadanne, ved hvis Bedømmelse en særegen teknisk Indsigt er af Vigtighed, eller hvis Afgjørelse væsentligt beroer paa et Skjøn, eller ved hvilke en hurtig og billig Afgjørelse er vigtigere end en aldeles udtømmende Undersøgelse, til særegne Autoriteter, der tildels handle under proceslignende Former, og som kunne betegnes som et Slags administrative Domstole. Som saadanne kunne nævnes:

A. Landvæsenskommissionerne og Overlandvæsenskommissionerne. Om disses Sammensætning, Forretningsgang og de med dem forbundne Omkostninger ere Bestemmelser givne ved Lov 30. Dec. 1858 (Lovs. S. 803), s. Lovens § 27. Indenrigsministeren bestemmer efter indhentet Betænkning fra de paagjældende Amtsraad, hvormange Landvæsenskommissairer der skulle være for ethvert Amtsraadsdistrikt, derunder indbefattet de i samme liggende Kjøbstæder. Landvæsenskommissairerne udnævnes efter Amtsraadets Indstilling af Indenrigsministeren for en Tid af 6 Aar, s. Lov 1858 § 1. For enhver enkelt Sag udmeldes Landvæsenskommissionen af Amtmanden, saaledes at den dannes af to af Amtsraadsdistriktets Landvæsenskommissairer og en af de i Amtsraadsdistriktet, Kjøbstæderne derunder indbefattede, værende Retsbetjente som Formand, s. Lov 1858 § 2. Ved Sagens Behandling for Landvæsenskommissionen iagttages særegne proceslignende Former, s. Lovens §§ 4—17; dog kan ingen egentlig Vidneførsel finde Sted, men kun Forklaring afgives af frivilligt mødte Personer, hvorfor der i Tilfælde, hvor Vidneførsel er nødvendig, maa drages Omsorg for, at denne skeer ved den ordinaire Ret, s. Lovens § 11. Forlig indgaaede for Kommissionen have samme Gyldighed som de, der indgaaes for en Forligskommission, s. Lovens § 8. Efter Omstændighederne kan Kommissionen tilkalde en teknisk sagkyndig Mand, som dog ikke deltager i Sagens Behandling og Paakjendelse, s. Lovens § 13. Exekutionen af den afsagte Kjendelse skeer ved Fogden, s. Lovens § 25. Under visse Betingelser medfører Kjendelsen den i 5. 3. 18 og Pl. 18. Jan. 1788 omhandlede Uraadighedstilstand, s. Lovens § 25. Den afsagte Kjendelse kan, forsaavidt den overhovedet er Gjenstand for Appel, inden en vis kort Frist appelleres til en Overlandvæsenskommission, der bestaaer af Amtmanden eller en anden i Amtsraadsdistriktet bosat, af Kongen beskikket, fast Formand, fire for hver enkelt Sag af Indenrigsministeriet udmeldte Landvæsenskommissairer, samt, hvis Ministeriet anseer det nødvendigt, i Stedet for en af Landvæsenskommissairerne en af Ministeriet udnævnt teknisk sagkyndig Mand, s. Lovens § 18. Om Forhandlingen for Overlandvæsenskommissionen gjælde i det Væsentlige de samme Regler, som med Hensyn til Forhandlingen for Landvæsenskommissionen, s. Lovens §§ 18—20, ligesom der ogsaa er tillagt de ved hin afsagte Kjendelser samme Virkning med Hensyn til Exekution og Uraadighedstilstand som Landvæsenskommissionens Kjendelser, s. Lovens § 25. Lige som Landvæsenskommissionens Kjendelser kun kunne appelleres til Overlandvæsenskommissionen, s. Lovens § 18, Saa ledes ere dennes Kjendelser endelige, og Landvæsenskommissionssager kunne derfor ikke, som tidligere, indankes for Indenrigsministeriet, s. Lovens § 21. Imidlertid kan den Part, der vil anke over, at Overlandvæsenskommissionen har afgjort Punkter, der ligge udenfor Landvæsenskommissionernes Omraade, eller afvist Sager, der ligge indenfor deres Omraade, indanke Kjendelsen til Høiesteret, der da kun vil have at afgjøre, om Overlandvæsenskommissionen har været kompetent eller ikke og efter Omstændighederne helt eller tildels at ophæve Kjendelsen og at afvise Sagen fra eller henvise den til Landvæsenskommissionen, men i Øvrigt ikke at indlade sig paa Sagens Realitet, s. Lovens § 21. Med Hensyn til Gjenstandene for Landvæsenskommissionernes Virksomhed har Lov 1858 § 27 henholdt sig til de tidligere gjældende Regler. Som Sager, der herefter ere henlagte til Landvæsenskommissionernes Afgjørelse, kunne nævnes Udskiftningssager, s. Fdn. 23. Apr. 1781 §§ 4, 31, 32, Lov 30. Dec. 1858 §§ 1, 5, 11 (Lovs. S. 813), Vandafledningssager, s. Fdn. 29. Juli 1846 §§ 10, 11, 13—16, 18, 20, 21, 46, 50, 53—58, Lov 16. Marts 1851 §§ 1—3, 17. Jan. 1859 §§ 3, 5, 6, 11—15, Digesager, s. Pl. 6. Juni 1848 §§ 3, 7, mfl. Egentlige Retsspørgsmaal afgjøres af Domstolene, s. Fdn. 1781 § 4, Fdn. 1846 § 16. Forsaavidt imidlertid en Landvæsenskommission har afgjort et formentlig under Domstolenes Afgjørelse hørende Spørgsmaal, synes dens Kjendelse ikke uden Videre at kunne tilsidesættes af Domstolene, men kun at kunne omstødes paa den i Lov 1858 § 21, jfr. § 18, angivne Maade.

B. Tiendekommissionerne, som i Almindelighed beskikkedes for hvert Amt, og hvis Medlemmer udnævntes af Kongen, s. Fdn. 8. Jan. 1810 § 28, og Overtiendekommissionen, der ligeledes beskikkedes af Kongen, og til hvilken Tiende kommissionernes Kjendelser kunde indankes, havde det Hverv ved Forening eller Kjendelse at fastsætte det Vederlag, der skulde ydes istedetfor Naturaltienden, s. Fdn. 8. Jan. 1810, Lov 14. Apr. 1852, 12. Dec. 1860; men efterat dette Hverv er fuldført, ere de ophævede ved Resol. 31. Dec. 1864. Til Afløsning af Kvægtiender og Smaaredsel er der beskikket særegne Kommissioner for hver Amtsraadskreds, s. Lov 19. Febr. 1861 § 3 ff., jfr. §§ 1—2 (Lovs. S. 221).

C. Forskjellige Kommissioner til Afløsning af Hoveri, Pligtarbeide og Jagtret mod et aarligt Vederlag, bestaaende af en af Kongen for hvert Amt eller Landsthingsdistrikt udnævnt Formand og to for hver enkelt Sag af Parterne valgte Voldgiftsmænd, som skulle vælges mellem de af Sogneforstanderskaberne og Kommunalbestyrelserne i dette Øiemed udnævnte Mænd, s. Lov 4. Juli 1850 § 2 (Lovs. S. 219), Lov s. D. § 2 (S. 225), 25. Marts 1851 § 9. Den afsagte Kjendelse kan indankes for en Kommission, bestaaende af en af Ministeriet udnævnt Formand og et dobbelt Antal Voldgiftsmænd, s. Lov 4.Juli 1850 om Hoveri §9, Lov s. D. om Pligtarbeide § 9, Lov 1851 § 11. Egentlige Retsspørgsmaal afgjøres af Domstolene, s. Lov 1850 om Hoveri §§ 7, 8, Lov s. D. om Pligtarbeide §§ 7, 8, Lov 1851 § 11.

D. Faste Taxationsmænd, der have at foretage de Jordboniteringer, der lægges til Grund for Forandringer i Jordernes nuværende Hartkornsansættelse ved Udskiftning, Udstykning, Magelæg og Omdeling af Fæstegods, s. Lov 4. Juli 1850 § 1 (Lovs. S. 239). Ethvert Sogneforstanderskab vælger dertil to i dets Distrikt bosiddende Mænd, hvorpaa Valget indstilles til Approbation af Amtsraadet, som derhos udnævner en af Herredets Taxationsmænd til at fungere som Formand, s. Lov 1850 § 1, jfr. med Hensyn til Kjøbstadjorder Lovens § 5. Den foretagne Forretning kan omstødes ved Paaanke til et dobbelt Antal Taxationsmænd, udmeldte af vedkommende Ret, s. Lov 1850 § 2.

E. Faste Vandsynsmænd, der udnævnes af Kjøbstadkommunalbestyrelserne og Sogneforstanderskaberne med Amtmandens eller Amtsraadets Approbation, s. Fdn. 29. Juli 1846 §§ 37, 38, og hvis Kjendelser kunne indankes for Landvæsenskommissionen, s. Fdn. §47.

5. En vigtig Medvirkning i Landvæsenssager udøves endelig af Landmaalere og Landinspekteurer. Enkelte af disse, Stiftslandinspekteurerne, der udnævnes og lønnes af det Offentlige, ere egentlige Embedsmænd. De andre Landinspekteurer benævnes undertiden kongelige Embedsmænd, s. Pl. 21. Marts 1812, og ligesom de i rent formel Forstand kunne betegnes som saadanne, da de erholde kongelig Bestalling, saaledes have de ogsaa i Øvrigt en Del tilfælles med Embedsmænd, idet de maae underkaste sig en særegen Examen, s. Bkg. 5. Aug. 1854, og have visse Pligter mod det Offentlige, der ogsaa har en særegen Myndighed over dem, men da de ikke lønnes af Staten, ikke have Pensionsret, og da deres væsentligste Virksomhed bestaaer i at udføre visse Forretninger for Private mod Betaling, maae de nærmest betragtes som Næringsdrivende, hvorfor ogsaa den dem ved Pl. 21. Marts 1812, 17. Aug. 1826 paalagte Forpligtelse til at gjøre Indskud i Livrente- og Forsørgelsesanstalten er hævet ved Lov 5. Jan. 1851 § 1 (Lovs. S. 9), jfr. Pensionslov s. D. § 1. De benyttes ved en Mængde Landvæsenet vedkommende Forretninger, s. Fdn. 23. Apr. 1781, Lov 30. Dec. 1858, Fdn. 25. Juni 1810, 3. Dec. 1819, 27. Sept. 1805, 24. Juni 1840, Lov 11. Febr. 1863 (Lovs. S. 66), 4. Juli 1850 (S. 239), mfl.

6. Sluttelig kunne nævnes de med særligt Hensyn til Landvæsenet indrettede Læreanstalter, s. Lov 8. Marts 1856 om Veterinair- og Landbohøiskolen, jfr. Lov 11. Febr. 1863 (Lovs. S. 78) (Lov 22. Jan. 1869, S. 44), og Examiner, s. Bkg. 14. Marts 1851, 5. Aug. 1854.


Andet Kapitel. Forædlingsvirksomheden.

Tredie Kapitel. Omsætningsvirksomheden.

Herom samt om de for disse Grene af Næringsvirksomheden fælles Sætninger henvises til Scheels Personret 95—132.


Fjerde Kapitel. Foranstaltninger for at fremme Samkvemmet og Omsætningen.

I. Foranstaltninger til Samkvemmets Lettelse.

§ 62. Veivæsenet.

Veiene ere dels offentlige, dels private (s. Lov 14. Apr. 1865, Lovs. S. 144). De offentlige Veie, som nærmest interessere os her, inddeles i Hovedlandeveie, mindre Landeveie