Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 64

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 201-203

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 64. Vandforbindelsen.

I saa Henseende bliver der Spørgsmaal om Seiladsen med Pramme og andre Fartøier paa Aaer og andre større Vandløb. Disse Vandløb staae under offentligt Tilsyn, s. Fdn. 29. Juli 1846 § 5, og Staten drager Omsorg for, at Farten ikke forhindres ved Anlæg af Private, s. Fdn. 1846 § 59. For Farten paa Gudenaa, der bestyres af en af Indenrigsministeriet udnævnt Bestyrer i Forbindelse med et af de paagjældende Kommuner valgt Forstanderskab under Ministeriets Overbestyrelse, ere nærmere Bestemmelser trufne ved Lov 30. Jan. 1861 (Lovs. S. 14), hvorefter Udgifterne ved Aaens Vedligeholdelse i farbar Stand udredes af Statskassen, eventuelt med et Tilskud af de interesserede Kommuner.

Kanaler kunne anlægges af Private efter Tilladelse af Regeringen, i hvilket Tilfælde Expropriation kan skee uden særskilt Lov, s. Pl. 28. Dec. 1809, eller af Staten, s. Lov 8. Marts 1856 (Lovs. S. 561) om en Kanal ved Løgstør, som er anlagt af Staten med Bidrag af de interesserede Kommuner. For deres Benyttelse erlægges i Almindelighed Betaling efter en fastsat Taxt, s. Lov 1856 § 7.

Havnevæsenet er i Almindelighed en kommunal Sag (Lov 26. Mai 1868 § 16); dog tilhøre enkelte Havne Staten, s. om Frederikshavn Lov 23. Jan. 1862 (Lovs. S. 521), jfr. Lov 11. Nov. 1860, mfl. (Lov 24. Apr. 1868 § 113, Lov 26. Mai 1868 § 16). I Kjøbenhavn bestyres Havnevæsenet af et Havneraad, bestaaende af Overpræsidenten, to af Kongen efter Indenrigsministeriets Forslag og sex af Borgerrepræsentantskabet valgte Medlemmer, samt en af Indenrigsministeren efter Havneraadets Forslag udnævnt Havnekapitain, s. Lov 30. Dec. 1858 (Lovs. S. 818); nærmere Forskrifter gives ved en af Indenrigsministeren efter indhentet Betænkning fra Havneraadet fastsat Vedtægt, s. Lov 1858 § 5. I Kjøbstæderne bestyres Havnevæsenet af en Havnekommission, bestaaende af en Øvrighedsperson, nogle af Borgerrepræsentanterne valgte Borgere, hvoriblandt i det Mindste en Borgerrepræsentant, og efter Omstændighederne et eller flere af Regeringen udnævnte Medlemmer, s. Prom. 28. Apr. 1798, Fdn. 24. Okt. 1837 § 19, Lov 31. Marts 1860 § 4 (Lov 26. Mai 1868 § 16). Regeringen fører Tilsyn med Bestyrelsen gjennem Amtmændene, samt en særegen Kanal- og Havneinspekteur. Kontrollen bestaaer væsentlig i Approbation af det aarlige Budget og af Taxterne for Havneafgifterne, s. Lov 31. Marts 1864,(Lovs. S. 170), samt Revision og Decision af Regnskabet. Havnene i Kjøbstæderne have beholdt deres særegne Kasse- og Regnskabsvæsen uanseet den ved Lov 11. Febr. 1863 § 1 (Lovs. S. 66) foretagne Sammensmeltning (Lov 26. Mai 1868 § 16).