Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 65

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 203-204

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 65. Postvæsenet.

Postvæsenet bestyres af Staten og for dennes Regning, da den private Entreprise dels ikke vilde yde den fornødne Garanti, dels kun vilde etablere en Postforbindelse paa de Steder og Tider, hvor det kunde betale sig, saa at Staten blev nødt til med Tab at drive Postvæsenet paa de andre Steder og Tider. Derimod er Statens oekonomiske Interesse i de senere Aar traadt tilbage ligeoverfor Hensynet til Samkvemmets Lettelse.

Eneret til Befordring har Postvæsenet kun med Hensyn til enkelte, om end vigtige Gjenstande, nemlig Breve og andre skrevne Sager, samt Penge og Obligationer paa Ihændehaveren, dog, selv hvad disse angaaer, med visse Undtagelser, s. Lov 11. Marts 1851 § 12, jfr. § 13. De Gjenstande, som Postvæsenet saaledes har Eneret til at befordre, er det ogsaa forpligtet til at befordre, s. Lov 1851 § 11 Nr. 5; men derhos modtages ogsaa andre Gjenstande til Befordring, dog med visse Undtagelser, s. Lov 1851 § 11 Nr. 4. Befordringen skeer dels ved Brevpost, dels ved Pakkepost, hvilke Befordringsmaader ere forskjellige med Hensyn til Hurtigheden, med Hensyn til Prisen, s. Lovens § 2 ff., og med Hensyn til den af Postvæsenet overtagne Garanti, s. Lovens § 10. For Brevpostsager overtages ingen Garanti; derimod tilsvarer Postvæsenet Erstatning for andre bortkomne eller beskadigede Forsendelser under visse Betingelser, hvoriblandt den, at Manglen kan tilregnes Postvæsenet, s. Lovens § 10 (Lov 26. Sept. 1865 § 5), hvorved maa menes de ved Postvæsenet ansatte Embedsmænd og Betjente, og Staten overtager altsaa her i Modsætning til, hvad der ellers gjælder om dens Embedsmænd, et Ansvar for disses skadegjørende Handlinger. Ved Lov 1851 § 1 er den nye Regel indført, at der for Breve, som afgaae fra og afleveres paa indenlandsk Sted, Bilandene og Kolonierne ikke derunder indbefattede, er indført en ensformig og billig Porto uden Hensyn til Distancen, s. Lovens § 2, jfr. Bkg. 24. Dec. 1864 (Lov 26. Sept. 1865, 20. Nov. 1868, Lovs. S. 374). I Almindelighed befordrer Postvæsenet selv Posten, men indenrigske Skibe ere forpligtede til efter Postvæsenets Forlangende mod en Godtgjørelse at medtage Posten til den Havn, hvortil de udklareres, s. Lov 1851 §§ 4, 15 (Lov 26. Sept. 1865 § 7). Postvæsenet besørger ogsaa Posten til Udlandet, i hvilken Henseende forskjellige Postkonventioner ere afsluttede, s. Lovsamlingen, og til Bilandene og Kolonierne, s. for Vestindien Adn. 10. Juli 1855.

Postvæsenet bestyres under Finantsministeriet af en mere selvstændigt stillet Generalpostdirekteur, s. Bkg. 5. Dec. 1848 C, under hvem Postinspekteurer føre Tilsynet, og Postmestere og andre Embedsmænd udøve den lokale Bestyrelse. Postvæsenets Lønningsforhold ere ordnede ved Lov 27. Jan. 1852, 8. Apr. 1856, 11. Marts 1862.

Befordring af Personer skeer deels ved Postvæsenet, dels ved privat Entreprise, s. om Vognmandsnæringen Scheels Personret § 127 og Lov 27. Nov. 1863, om Færgevæsenet, Scheel § 128.