Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 66

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 204-205

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 66. Telegraphvæsenet.

De i Danmark bestaaende dels overjordiske, dels underjordiske eller undersøiske elektriske Telegrapher ere for Størstedelen anlagte af Staten, s. Lov 17. Marts 1852, 27. Apr. 1856, 8. Dec. 1859, 26. Mai 1863, jfr. Regl. 2. Sept 1853, 1. Juli 1857 (1. Dec. 1865, 9. og 30. Marts 1869). Om Expropriation i dette Øiemed, s. Pl. 31. Juli 1801, Skr. 15. Juni 1852, 15. Dec. 1855. For Beskadigelser af Indretningerne er Straf fastsat ved Lov 29. Dec. 1853 (Strl. 1866 § 295). Imidlertid ere ogsaa flere Telegraphanlæg foretagne af Kommuner eller Private, som, forsaavidt de hertil attraae nogen særegen Begunstigelse, maae have Regeringens Tilladelse, s. Koncession 4. Sept. 1857. Slige Telegraphanlæg ere beskyttede mod Beskadigelse paa lignende Maade som Statstelegrapherne ved Lov 21. Jan. 1857 (Strl. 1866 § 295).

Telegraphvæsenet bestyres under Generalpostdirektionen af en særegen Telegraphdirekteur, under hvem forskjellige lokale Embedsmænd ere ansatte, hidtil dog saaledes, at Pladserne kun besættes ved Konstitution.