Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 71

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 214-215

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 71. Om andre Foranstaltninger til Omsætningens Fremme, samt om Handels- og Haandværksvæsenets Bestyrelse.

Foruden de hidtil naevnte Foranstaltninger til Omsætningens Fremme kan mærkes, at Staten ved Tilstaaelsen af særegne Begunstigelser søger at fremme Oprettelsen af Kreditforeninger og Laanekasser for Grundeiere, s. Lov 20. Juni 1850, 21. Nov. 1851, 19. Febr. 1861 (Lovs. S. 190), efter hvilken sidstnævnte Lovs § 3 de i Lov 20. Juni 1850 omhandlede Begunstigelser for Fremtiden ikkun kunne meddeles ved Lov, samt at den under ganske extraordinaire Forhold kan finde sig foranlediget til at komme Omsætningen til Hjælp ved mere direkte Understøttelse, s. Lov 12. og 18. Dec. 1857, Bkg. 18. Dec. 1857.

Bestyrelsen af Haandværks- og Handelsvæsenet er hos Indenrigsministeriet, dog saaledes, at Myntvæsenet sorterer under Finantsministeriet, og den udenlandske Handel under Udenrigsministeriet, under hvilket de paa forskjellige Steder i fremmede Lande ansatte Konsuler og Vicekonsuler drage Omsorg for den danske Handels og Skibsfarts Tarv. Under Indenrigsministeriet udøves et Tilsyn og en Medvirkning af Amtmændene, Politiøvrighederne og Kommunalbestyrelserne. Som særegne tekniske Autoriteter kan nævnes Grosserersocietetets Komite bestaaende af en Formand og 12 Medlemmer, der have at afgive de Betænkninger, Erklæringer og Responsa, Ministerierne, Øvrighederne eller Domstolene maatte fordre, eller som private Personer maatte forlange i de dem vedkommende Retssager, s. Fdn. 23. Apr. 1817 § 12, Reskr. s. D., Ingenieurkorpset og Havne- og Kanalinspekteuren, jfr. ovenfor. En særegen Stilling indtage Mæglerne, der fungere som Mellemmænd ved Afslutning af Handler, Befragtninger, osv. De maae underkaste sig en særegen Examen og erholde derefter Mæglerbevilling, som dog maa forsynes med kongelig Konfirmation, ligesom der ogsaa paahviler dem visse Forpligtelser mod det Offentlige, s. for Kbhvn. Fdn. 22. Dec. 1808; dog kunne de ikke betragtes som Embedsmænd, men ere Næringsdrivende.