Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 86

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 276-278

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 86. Sundhedsvæsenets administrative Organisation.

Overbestyrelsen af Sundhedsvæsenet tilkommer, undtagen forsaavidt angaaer Militairetaten, der har sin egen Sundhedspleie, Justitsministeriet, s. om Karantainevæsenet Bkg. 20. Sept. 1852. Under dette sortere dels de tekniske Autoriteter, dels de almindelige Øvrigheder.

Blandt de tekniske Autoriteter indtager Sundhedskollegiet den øverste Plads, s. navnlig Instr. 15. Juni 1813 (Lovsamlingen for 1814). Det bestaaer af Læger og Pharmaceuter, som dertil udnævnes af Kongen, s. Instr. § 1.

Det vaager over Medicinallovgivningens Overholdelse og gjør Forslag til Forandring i samme, s. Instr. §§ 19, 30. Det fører Tilsyn med saavel de offentlig ansatte som de privat praktiserende Læger, Apothekere, Jordemødre og andre til Medicinalvæsenet henhørende Personer og kan irettesætte og suspendere dem, s. Instr. §§ 20, 22. Det gjør Forslag til Besættelsen af offentlige Lægeembeder, s. Instr. § 25, fører Tilsyn med Hospitaler og Apotheker, s. Instr. §§ 23, 24, modtager Indberetninger og forlanger Oplysninger om de til Medicinalvæsenet henhørende Gjenstande, s. Instr. §§ 26, 28, og afgiver endelig Betænkning over de til dets Virkekreds hørende Sager efter Forlangende af Øvrighederne eller Retterne, s. Instr. § 29.

Under Kollegiet er i Kjøbenhavn ansat en Stadslæge, s. Instr. 23. Marts 1813, Lov 4. Marts 1857 § 13, Vedt. 30. Dec. s. A. § 9, Distriktslæger og Læger ved Hospitalerne. Udenfor Kjøbenhavn er der ansat Stifts- og Landphysici og under dem Distrikts- og Stadslæger, s. to Instr. 4. Marts 1818, Bkg. 25. Juni 1859, Lov 19. Febr. 1861 §§ 20—23 (Lovs. S. 107). Disse Embedsmænd føre det lokale Tilsyn med Medicinallovgivningens Overholdelse og Distriktets sanitaire Tilstand, visitere Apotheker, prøve Apothekerlærlinge og kunne ved epidemiske Sygdomme i Forbindelse med Øvrigheden tage overordentlige Forholdsregler, i hvilken Henseende Forholdet imidlertid kan være modificeret ved særegne Sundhedsvedtægter. De skulle foretage Obduktions og andre legalmedicinske Forretninger imod en bestemt Betaling, s. Pl. 4. Okt. 1825, og ere forpligtede til at behandle Fattige gratis, mod i fornødent Fald af det Offentlige at erholde Diæter og Reisepenge.

De exekutive Autoriteter ere de almindelige Over- og Underøvrigheder, hvilke det navnlig tilkommer at træffe de ligeoverfor Borgerne fornødne Foranstaltninger til Sundhedspleiens Fremme. Hvor der ikke er Spørgsmaal om særegen Sagkundskab, handler Øvrigheden paa egen Haand, i modsat Fald efter Konference med de offentlige Læger, s. f. Ex. Fdn. 3. Apr. 1810 §§ 2, 3.

Om Sundhedsvedtægter er talt ovenfor § 83 Nr. 2, hvorhos der i samme Paragraph Nr. 3 b er handlet om de særegne Sundhedskommissioner i Anledning af Kolera. Om Karantainekommissioner i Søstæderne, s. Fdn. 8. Febr. 1805 § 1, jfr. ovenfor § 83 Nr. 3 a om Lov 10. Marts 1852, hvorved de have tabt den største Del af deres Betydning (Lov 1. Mai 1868).

Hvad Udgifterne ved Medicinalvæsenet angaaer, ud redes de offentlige Lægers Lønninger i Almindelighed af Statskassen, s. Lov 20. Juni 1850 § 1, 19. Febr. 1861 §§ 20—23, s. dog for Kjøbenhavn Vedt. 30. Dec. 1857 §§ 13, 14, 16. Udgifterne til extraordinaire Foranstaltninger i Tilfælde af Epidemier udredes af den paagjældende Kommune, s. Fdn. 17. Apr. 1782 § 9.