Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 90

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 284-286

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 90. Værnepligtens Opfyldelse.

A. Det ikke befarne Mandskab.

De tidligere Regler, hvorefter Værnepligtens Opfyldelse ved Hæren og ved Søværnet var ordnet paa en meget af vigende Maade, ere ved Lov 1861 undergaaede betydelige Forandringer. Der skjelnes nu mellem det ikke befarne Mandskab, der optages i den almindelige Lægdsrulle, s. Lovens § 7 (Lov 1869 § 7), og som kan udskrives saavel til Hæren, som til Søværnet, s. Lovens § 16 (Lov 1869 §§ 4, 9), og det befarne Mandskab, der optages i en særegen Sørulle og kun kan benyttes ved Søværnet, s. Lovens § 8 (Lov 1869 §§ 4, 8).

A. Det ikke befarne Mandskab maa for at kunne anvendes være behandlet til Udskrivning paa Sessionen, s. Lovens §9 (Lov 1869 §§ 4, 8). Da Forpligtelsen til Krigs tjeneste i Almindelighed indtræder med det 22de Aar, maa den Værnepligtige i Reglen møde for at behandles til Udskrivning paa Sessionen for det Aar, i hvilket han har en Lægdsrullealder af 22 Aar, s. Lovens § 10, jfr. § 6 (Lov 1869 § 11, jfr. § 53). Imidlertid kan Sessionsbehandlingen efter Vedkommendes Ønske dels indtræde tidligere, s. Lovens § 11 (Lov 1869 § 12), dels udsættes, s. Lovens § 12, Lov 31. Marts 1864 (Lovs. S. 153), 30. Aug. s. A. (S. 249) (Lov 1861 § 14, jfr. § 11), ligesom endelig en Udsættelse af Sessionsbehandlingen kan finde Sted efter Sessionens Beslutning, s. Lovens § 15 (Lov 1869 §§ 16, 17, 21, jfr. § 11). Den Værnepligtige er i Reglen forpligtet til personligt Møde, s. Lovens § 10 (Lov 1869 § 11), og Udeblivelse uden lovligt Forfald belægges med forskjellige Straffe, s. Lovens § 18 (Lov 1869 § 13). Behandlingen til Udskrivning bestaaer dels i en Bedømmelse af Mandskabets Tjenstdygtighed, s. Lovens §§ 8, 13—16, Bkg. 28. Aug. 1865 (Lov 1869 §§ 4, 9, 14—20), hvorefter det afgjøres, om Vedkommende som aldeles utjenstdygtig skal udslettes af Rullen, s. Lovens § 14 (Lov 1869 § 18), eller om han skal henføres til de mindre Tjenstdygtiges (Militairarbeidernes) Klasse, s. Lovens §§ 16, 22 (Lov 1869 §§ 19, 24), eller betegnes som fuldkommen tjenstdygtig, og i de tvende sidste Tilfælde tillige, til hvilken Vaabenart han skal anvendes, s. Lovens §§ 16, 22 (Lov 1869 §§ 19, 24), dels i en Lodtrækning, hvorefter Følgeordenen for Indkaldelsen bestemmes, s. Lovens § 17 (Lov 1869 §§ 21, 23, 26). Det ved Sessionen for tjenstdygtigt erklærede Mandskab kan ved den militaire Afdeling erklæres for utjenstdygtigt, s. Lovens § 14 (Lov 1869 §§ 17, 18), eller for mindre tjenstdygtigt, hvorimod Afdelingen ikke kan tillægge Vedkommende en høiere Tjenstdygtighed, end Sessionen har gjort.

[Efter Behandlingen til Udskrivning, der, som bemærket, foretages af Sessionen, s. Lovens § 9, følger selve Udskrivningen, der efter Lovens § 19 er en af Justitsministeriet foretagen Akt, hvorved der af det til Udskrivning behandlede Mandskab udtages og stilles til Krigsbestyrelsens Raadighed saa meget, som der er bevilget ved Aarets Udskrivningslov, i hvilken Henseende i Øvrigt kan bemærkes, at Udskrivningslovene for Landkrigstjenesten pleie at fastsætte Udskrivning af alt det Mandskab, der staaer for Udskrivning. Medens Behandlingen til Udskrivning kan foregaae, forinden Udskrivningsloven foreligger, forudsætter derimod selve Udskrivningen Hjemmel i Aarets Udskrivningslov, s. Lov 1861 § 19, Grl. 1863 § 51 (Grl. 1866 §47, Lov 6. Juli 1867 § 7). Det til Udskrivning behandlede, men ikke udskrevne Mandskab kan underkastes Øvelse og kan i Løbet af to Aar udskrives og tildeles en Afdeling, men ansættes efter denne Tids Udløb i Forstærkningen, s. Lovens § 20 (Lov 1869 §§ 19, 23, 26, Lov 6. Juli 1867 § 7, jfr. § 9)].

For at det udskrevne Mandskab virkelig kan blive anvendt til militair Tjeneste, maa der foregaae en Indkaldelse, hvorved forstaaes den af Krigsbestyrelsen foretagne Handling, hvorved saa stor en Del af det udskrevne Mandskab, som Krigsbestyrelsen finder fornødent, beordres at give Møde ved de militaire Afdelinger, s. Lovens § 23 (Lov 1869 § 26, jfr. Lov 6. Juli 1867 § 11). Selve Indkaldelsen foregaaer i Øvrigt gjennem de civile Lægdsbestyrelser, s. Lovens § 24 (Lov 1869 § 28).