Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 93

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 289-291

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 93. Om Tjenestepligtens Overførelse paa Andre.

[Uagtet en aldeles bogstavelig Fortolkning af Grl. 1849 § 95 (Grl. 1866 § 90) kunde synes at udelukke den Værnepligtige fra at frigjøre sig for sin Værnepligt ved at overføre denne paa en Anden, har dog saavel den ældre Værnepligtslov 12. Febr. 1849, som den nugjældende 2. Marts 1861 indrømmet den Værnepligtige Ret hertil. En saadan Frigjørelse kan skee paa forskjellig Maade, nemlig ved Stilling, Nummerbytning og Vilkaarbytning. Disse have alle det tilfælles, at de forudsætte dels en Kontrakt mellem en Værnepligtig og en anden værnepligtig eller ikke værnepligtig Person, om at denne, i Almindelighed mod et Pengevederlag, paatager sig hins Tjeneste, dels denne Overenskomsts Berigtigelse eller Anerkjendelse af det Offentlige. Medens Betingelserne for selve Kontraktens Gyldighed maae bedømmes efter de almindelige privatret lige Regler, udkræver derimod Overenskomstens Berigtigelse særegne Betingelser, der ere forskjellige for de forskjellige Arter af Frigjørelsesmaader, og hvortil atter knytte sig særegne Retsvirkninger.

A. Stillingen (s. Lov 1861 § 26, jfr. §§ 2, 5, 25, 32. 1 a, 26, 29, 35, Lov 1869 § 59[1])].

B. Nummerbytning finder Sted, naar to Værnepligtige, der ere behandlede til Udskrivning paa Sessionen for samme Aar, bytte Lodtrækningsnummer. Betingelserne for Nummerbytningens Berigtigelse ere følgende:

1. At Ingen af de Byttende er indkaldt, s. Lovens § 27 (Lov 1869 § 22).

2. At de ere behandlede til Udskrivning paa Sessionen for samme Aar, s. Lovens § 28 (Lov 1869 § 22).

3. At de have Vedtegning om samme Tjenstdygtighed, s. Lovens § 28 (Lov 1869 § 22).

4. At den, der tilbytter sig det lavere Nummer, ikke er dømt for nogen i den offentlige Mening vanærende Handling, s. Lovens § 28 (Lov 1869 § 22). Om Udelukkelse paa Grund af de i Lovens § 5 (Lov 1869 § 3) omhandlede Straffe bliver der ikke Spørgsmaal, da Bytningsmanden forudsættes at være behandlet til Udskrivning, og paa den anden Side har Lovens § 28 (Lov 1869 § 22) ikke fordret de positive Beviser for godt Forhold, som Lovens § 26 fordrer hos Stillingsmanden.

Berigtigelsen af Nummerbytning foregaaer for Sessionen eller Udskrivningschefen, s. Lovens § 29 (Lov 1869 § 22), hvorimod der ikke bliver Spørgsmaal om nogen for den militaire Afdeling, da Vedkommende forudsættes ikke at være indkaldte (s. Lov 1869 § 22). Virkningen af Berigtigelsen er, at den ved Lodtrækningen bestemte Følge orden for Indkaldelsen forandres, saaledes at den, der til bytter sig det høiere Nummer, betragtes som om han udtrukket det paa Sessionen (Lov 1869 §§ 23, 24), hvorfor der heller ikke, saaledes som ved Stilling, paahviler ham noget Ansvar for Bytningsmanden, s. Cirk. 28. Nov. 1862 § 3, D. T. 1058 f.

[C. Bytning af Vilkaar (s. Lov 2. Marts 1861 §§ 27, 29, 35, jfr. § 26, Cirk. 28. Nov. 1862 § 9, Lov 1869 § 59[2])]. D. Ved Skr. 29. Juli 1862 er det antaget, at en indkaldt Mand af Lægdsrullen kan lade en bestemt Del af sin Tjeneste udføre ved en leiet Mand; dog udkræves her til Samtykke af vedkommende militaire Myndighed, og saa dant Samtykke meddeles ikke det til Exercertiden indkaldte Mandskab, s. Kdg. 30. Aug. 1862. 9 (Milit. Reskr.).

E. Om Befarnes Bytning [og Stilling], s. ovenfor § 92 Nr. 5.

  1. Den nærmere Fremstilling af de om den tidligere tilladte Stilling gjældende Regler udelades, da disse nu ikke længere have praktisk Interesse.
    Udg. Anm. 
  2. Den nærmere Fremstilling af Reglerne om den tidligere tilladte Bytning af Vilkaar udelades, da de ikke længere have praktisk Interesse.
    Udg. Anm.