Den danske Rigsdag/1/33

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 126-127

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1950. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1926.

Fogtmann.

Skolelærer i Sandby pr. Svinninge. Født den 4. Februar 1847.


Skolelærer Fogtmann fra Sandby, der nu repræsenterer Holbæk Amts første Valgkreds, hører til de nye Mænd, Venstre i de senere Aar har gaaet saa ivrig paa Jagt efter.

Han er en ganske ung Mand, som var fuldstændig ukjendt udenfor Holbækegnen, indtil han for et Par Aar siden begyndte at træde frem ved Valgmøderne som en fuldblods Venstremand. Partiet fik straks Hold i den unge Mand og kaarede ham til en af Agitatorerne i det livlige Holbæk Amt. Han modtog Kaldelsen, og det varede ikke længe, inden han blev en af de mest bekjendte Wühlere i Amtet. Han talte ganske godt for sig, var en ret begavet Mand, og han vandt ikke faa Tilhængere.

Som ivrig Apostel for den grundtvigianske Venstreretning, sluttede de kortsynede Grundtvigianere sig ogsaa til ham, og det blev hurtig klart, at her var udruget et nyt Rigsdagsæmne, som kun krævede en Lejlighed for at komme frem. Den udeblev ikke.

Ved Valget den 3dje Januar 1879 var Holbækkredsen ledig, idet den tidligere Repræsentant Ole Pedersen ikke vilde søge Gjenvalg. Venstremændenes Blik faldt da ganske naturlig paa Fogtmann og denne sejrede paa Valgdagen.

Han har, ligesom de andre nye Mænd, holdt sig meget tilbage i den Tid, han har siddet i Folkethinget, og kun sjældent har man faaet hans Røst at høre. Det har man dog allerede erfaret, at han taler godt og forstandig og han synes i det hele at høre til de gode Kræfter, Venstre har faaet frem.

Den unge Mand har ikke vundet saa lidt Sympathi i den korte Tid, han har været Rigsdagsmand. Man synes ganske godt om den aabne og frejdige Fogtmann, hvis Fremtræden er tiltalende og beskeden, og hvis Karakter og Tænkemaade man kun ved godt om. Han skal være et blødt Gemyt og en varm Fædrelandsven.

Med hans Karakter, Ungdom og Evner kan han nok med Tiden blive brugelig, saa meget mere som hans Radikalisme vistnok nærmest har sin Rod i hans Ungdom og forhaabentlig med Tiden vil blive overvundet af den Besindighed og Alvor, der skal ligge paa Bunden af hans Natur.

Ved næstsidste Valg kæmpede Ingeniør Lunn mod Fogtmann og naaede det højst respektable Tal af 775 Stemmer imod Fogtmanns 990, ligesom der i det hele i Holbækkredsene rører sig et vaagnende og voksende Højreliv, som med Tiden kan føre til Sejr. Et saadant Stemmetal, som Højre i 1879 mødte frem med, varsler just ikke om, at Fogtmann sidder saa særdeles fast i denne Kreds, men saa længe den sender en Venstremand til Thinge, vil man foreløbig ikke have noget imod at beholde Fogtmann.

Ogsaa ved sidste Valg havde han henved 250 Stemmer flere end Modkandidaten.