Den danske Rigsdag/1/73

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 262-263

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

P. Pedersen.

Gaardejer i Oppesundby pr. Frederikssund. Født den 23de Marts 1835.


Frederikssundskredsen repræsenteredes fra 1849 til 1860 af den bekjendte Rotwitt, Chefen for det Ministerium, som Venstre — med liden Føje — benævner vort eneste Venstreministerium; nu indehaves den af Gaardmand P. Pedersen den Anden. „Den Anden?” — Ja, der var tidligere en Gaardmand P. Pedersen den Første; han sidder nu i Landstinget som en flink og tro Højremand. Pedersen den Første var fra Sigerslevvester, Pedersen den Anden er fra Oppesundby.

Den Sidstnævnte er fuldtro Venstremand og hørte Under Venstresplittelsen den Bergske Gruppe til. Han har kun siddet et Par Aar paa Tinge og har i den Tid ikke havt Lejlighed til at gjøre sig særlig bemærket. Efter Rotwitts Død fik Proprietær T. Hasle Kredsen, men han afløstes efter et Aars Forløb af P. Pedersen den Første. Denne blev i 1866 slaaet af Hans Jensen af Kundby, som samme Aar afløstes af gamle Balthazar Christensen, der imidlertid i 1873 blev slaaet af P. Pedersen den Første.

I 1876 gik Kredsen igjen over i Venstres Hænder, idet Overretsprokurator J. L. Lassen valgtes, og ved næste Valg den 3die Januar 1879 overlod denne Kredsen til den nuværende Repræsentant P. Pedersen den Anden.

Denne er en net Bondemand med et tiltalende Væsen og og et ganske klogt Øje. Han skal være en overordenlig brav Mand, der nyder almindelig Agtelse baade blandt Meningsfæller og Modstandere, og der er ingen Tvivl om, at han er Venstremand af inderste Overbevisning. Han hørte den radikale Gruppe til, da den stod særskilt; men radikal er Manden sikkert ikke alligevel.

Om han er Berg meget hengiven, er vistnok tvivlsomt; i ethvert Fald vil hans selvstændige Natur sikkert ikke i Længden finde sig i et strængt Diktatur.

Ved sidste Valg gjorde Højre et Forsøg paa at fortrænge ham fra Kredsen, men det mislykkedes, og han maa vistnok antages at sidde fast i Frederiksborg Amts 5te Valgkreds.