Den danske Rigsdag/1/77

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 268-269

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Chr. Ravn.

Skolelærer i Borup ved Viborg. Født den 6te September 1844.


Om denne ærede Rigsdagsmand er der meget lidt at sige. Han er Skolelærer i Borup ved Viborg og begyndte sin politiske Løbebane med en ilter Agitation i Viborgkredsen, hvor han den 25de April 1876 stillede sig som Venstremand imod Dalgas. Da denne nedlagde sit Mandat, bekæmpede Ravn baade i Skrift og Tale af al Magt Kleins Valg, og han vandt Navn som en af Venstres bedste Støtter i den af Højre beherskede Viborgkreds. Saa i 1879 dumpede han pludselig ned i Nykjøbing paa Mors og slog — nok ved en Fejltagelse — med et ringe Overtal sin Modkandidat. Ved de to senere Valg har han med stor Stemmeflerhed hævdet sin Plads og vil nu være vanskelig at rokke.

Paa Rigsdagen hører han til de Udtraadte, men spiller iøvrigt ingen Rolle og taler meget sjælden. Han har imidlertid Lethed ved at tale og skal være en velbegavet Mand, Og skjønt der menes om ham, at han rummer megen Lidenskab og har meget radikale Naturanlæg, skal han dog kunne være ret medgjørlig, naar han bliver taget paa en fornuftig Maade. Han er meget afholdt og anset af sine Venner.

Ravn er en Mand paa 37 Aar og kan saaledes have en lang Fremtid for sig, som gjerne kan blive frugtbringende, hvis hans Vilje vil støtte hans Evner. I Øjeblikket er han en Skolemester mere i Tinget, og slet ikke andet. Flittig og omhyggelig skal han imidlertid være, og hans personlige Fremtræden er ret frisk og vindende.

Thisted Amts fjerde Valgkreds har i Folketinget tidligere været repræsenteret af Pastor Bagger, Proprietær Knudsen, Gaardejer Østergaard, Prokurator Calundan, Proprietær Hasselbalch, Kammerraad Bonne, Kjøbmand Wøller, Byfoged Schjørring og Gaardejer Chr. Nielsen.