Den danske Rigsdag/1/93

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 303-305

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

J. Sørensen.

Gaardejer i Vitved-Overgaard pr. Skanderborg. Født den 24. Februar 1840.


Den 20. Septbr. 1872 blev, nærmest ved Højres Hjælp og efter en ivrig Agitation i „Jyllandsposten”, den flinke og begavede unge Bonde Niels Jensen af Toustrup, valgt i Skanderborg imod L. Bjørnbaks Adjutant, den den Gang meget radikale Cand. theol., nuværende Præst, Sophus v. Haven. Stemmeforskjellen var ikke meget stor, nemlig 1072 Stemmer imod 985; men Jensen syntes dog straks at have faaet fast Fod; thi Aaret efter stod han uden Modkandidat og i 1876 naaede han 1640 Stemmer imod — 74. Det vakte derfor en overordentlig Forbavselse, da Jensen ved det følgende Valg, næppe 3 Aar efter, blev slaaet af en udenfor Kredsen ganske ukjendt Mand, den radikale Gaardejer J. Sørensen. Kredsen havde altsaa fra v. Havens Tid bevaret en stærk radikal Tendents, og Jensens moderate Anskuelser og tiltalende Medgjørlighed, men dog maaske mest hans patriotiske Sindelag med en deraf følgende Offerberedvillighed ligeoverfor vort Værn, fældede ham. Nu sidder han atter i Rigsdagen for Nyborgkredsen.

Sørensen var altsaa en ganske ny Mand, da han kom ind i Folketinget, og han er for den Sags Skyld ikke synderlig bedre kjendt endnu. Han er en særdeles trofast Følge svend af Berg, men indskrænker sig ogsaa til at være Følgesvend. Kun meget faa Gange er han traadt frem, og hans Bidrag til Debatten have da altid været meget tynde og meget smaatskaarne. Han taler kun tarveligt, og er vistnok idet hele en Mand med meget ringe Evner og uden alt Sving eller højere Syn. Han er imidlertid paa sin Vis en støt Jyde, som man med Sikkerhed kan tage, hvor man sætter ham; han forlader ikke sin Post og det er jo en Ros. Han var Medlem af Hærudvalget, men har der næppe sagt andet end Ja og Amen til Bergs Forslag. Landets Befæstningssag har vistnok i ham en tavs, men sejg Modstander.

Han er en høj og net Bonde, dog med et noget usikkert Øje, og han er en meget anset Mand af en ulastelig borgerlig Vandel. Man synes i det hele ganske godt om den bramfri og beskedne Mand, og umuligt er det jo ikke, at en længere Rigsdagsgjærning kan udvikle slumrende Evner hos ham og gjøre ham til en duelig Repræsentant, saavist som han allerede er en hæderlig. Ved Valget den 24. Maj 1881 stillede Redaktør Sørensen i Silkeborg sig imod ham, men naaede kun 1081 Stemmer imod 1606. Den 26. Juli s. A. havde han ingen Modkandidat.

Skanderborgkredsen har foruden af N. Jensen tidligere været x2præsenteret af: den fra Viborg Stænderforsamling bekjendte varmblodige Oliemøller F. V. Schytte, Fabrikejer M. Drewsen, Gaardmand L. Schøler, Landmaaler Reinhold Jensen og Bogbinder E. Hansen.