Den danske Rigsdag/2/38

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 436-437

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Lyby.

Kammerraad, Gaardejer i Hem i Salling. Født den 15. Januar 1825.


Kammerraad Lyby er en gammel Rigsdagsmand, der flere Gange har været Medlem af Folketinget. Han meldte sig tidlig til politisk Tjeneste, idet han allerede den 4. August 1852 stillede sig i Skive imod Bertel Nørgaard, og naaede meget nær ind paa Livet af denne. Ved det første Valg i 1853 bukkede Lyby atter under efter en haardnakket Kamp; men ved det andet Valg samme Aar stod han sig og kom altsaa ind i Folketinget. Aaret efter blev han paany slaaet af Nørgaard, og i 1855 stillede han sig ikke. Derimod søgte og opnaaede han Valg i Bjergets Kro i 1858 og derefter i 1861 paany i Skive, hvor han første Gang bekæmpede og besejrede sin senere saa ihærdige Modstander, den nuværende Folketingsmand for Kredsen, Chr. Jensen af Vadum. I 1864 slog denne Lyby, som derimod Aaret efter valgtes ind i Rigsraadets Folketing. Ved Valget den 20. September 1872 erobrede Lyby Kredsen tilbage fra Jensen efter en meget haard Valgkamp, og ogsaa i 1873 blev Lyby Sejrherre, endog med 300 Stemmers Overvægt; men paa Højres uheldige Valgdag den 25. April 1876 bukkede Lyby atter under, og siden har Jensen med stedse stigende Stemmetal holdt Kredsen. Et Par Aar efter valgtes Lyby derimod ind i Landstinget.

Lybys politiske Liv har altsaa været rigt paa Omskiftelser, men desuagtet har han i mere end 16 Aar været Medlem af Rigsdagen. Han har aldrig spillet nogen fremtrædende Rolle, men har stedse, overensstemmende med sin beskedne Natur, holdt sig meget tilbage. I Folketinget var han Mellempartist, men i Landstinget er han som en Følge af den politiske Situations Udvikling bleven en paalidelig Højremand.

Han taler grumme sjælden og heller ikke videre godt, men han er iøvrigt en Mand med sunde Tanker, om han end har Vanskelighed ved at give dem et mundtligt Udtryk. Derimod skriver han fortræffelig for sig og har oftere leveret Bladartikler om den politiske Situation, som have vakt Opsigt ved deres Stringents, Klarhed og sproglige Korrekthed. Han er en Mand med gode Evner, med et bravt Hjærte og en nobel Tænkemaade. Derfor gjør han god Fyldest som Rigsdagsmand, og han er agtet og afholdt af alle. Der er over hans Person og hans Fremtræden et Præg af Alvor, Besindighed og Redelighed, som drager til sig.

I sin Hjemstavn er han æret og afholdt. Han er en dygtig Landmand, og han er flink og virksom saavel paa det landøkonomiske som paa det kommunale Omraade. Baade som Sognefoged og som Landvæsenskommissær har han vist sig meget flink og dygtig, og den Kammerraadtitel, Bonden fra Salling nu bærer, indeholder en Anerkjendelse af hans Fortjenester. Han er dog vedbleven at være Bonde i Ordets smukke og gode Betydning, og den beskedne, sympativækkende Mand vil forhaabentlig endnu i mange Aar færdes mellem Landets udvalgte paa Kristiansborg Slot.