Den danske Rigsdag/2/49

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 453

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Oxenbøll.

Borgmester og Byfoged i Stubbekjøbing. Født den 13. April 1823.


Borgmester Oxenbøll er født i Randers og blev i 1841 Student fra Kolding Skole. I 1848 tog han juridisk Embedseksamen med bedste Karakter og blev nogle Aar efter Avditør i Hæren. I 1856 udnævntes han til Borgmester og Byfoged i Stubbekjøbing og senere tillige til Herredsfoged i Stubbekjøbing Herred. Som Embedsmand har han vundet sig et godt Navn; sit store Embede bestyrer han med Duelighed og Samvittighedsfuldhed, og han har forstaaet at stille sig i et godt Forhold til Befolkningen og vinde dens Tillid.

Som Politiker har han aldrig gjort sig gjældende derovre; han har ingensinde søgt Valg til Folketinget og har kun taget ringe Del i den Politiske Agitation; men det gode Omdømme, han havde erhvervet, skaffede ham ind i Landstinget, hvor han nu har siddet i 12 Aar. Han er en ganske dygtig Landstingsmand, der med Iver og Interesse har kastet sig over Politiken. I Forhandlingerne tager han ofte Del og bruges ogsaa meget i Udvalgene. Paa enkelte kommunale Omraader er han godt hjemme, og i saadanne Spørgsmaal øver han virkelig Indflydelse. Derimod spiller han ikke nogen videre Rolle i de store politiske Spørgsmaal. Han er en paalidelig Højremand og har i det hele sunde Anskuelser, ligesom han heller ikke kan frakjendes en vis Selvstændighed i sin Optræden.

Det er ikke sjælden at han bruges som Ordfører i mindre betydelige Sager, og han er da altid omhyggelig og velforberedt. Han taler ganske godt, men er ikke morsom at høre paa, og hans Stemme er ikke videre tiltalende. Heller ikke er den sirlige Mands Fremtræden fri for en Selvtillidsfuldhed, der misklæder. Men iøvrigt er han en meget brav Mand, et godt Hoved og paalidelig samt virkelysten. Enkelte Gange er han gaaet sine egne Veje, men i saa Henseende har han havt vekslende Held med sig.