Den danske Rigsdag/2/5

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 350-351

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Blom.

Oberstløjtnant i Artilleriet. Kjøbenhavn. Født den 24de December 1830.


Landstinget led et meget føleligt Tab da den ansete, særdeles dygtige og meget afholdte General Jonquières temmelig pludselig afgik ved Døden. Man samlede dog ikke i Valget af hans Eftermand, ti med en mærkelig Hurtighed og Enstemmighed nævnedes Blom som den naturligste Arvtager af den Afdødes Rigsdagsgjerning. Blom er anset for en fortræffelig Artillerist, og han har en meget smuk Krigshistorie; han har derhos i Militære Fagskrifter vist sig som en Teoretiker af Rang. Derfor vare Alle enige om, at en bedre Afløser af Jonquières vanskelig kunde faas.

Blom valgtes da ogsaa saa godt som enstemmig; men hans Rigsdagsgjerning har endnu været altfor kort, til at der deraf kan drages paalidelige Varsler. Han har dog alt flere Gange været i Ilden og vist sig som en modig og dygtig Soldat, der allerede har tjent Snorene og snart kan vente Spauletterne. Det er naturligvis mest tekniske Sager, hvormed han giver sig i Lag, og navnlig da militære Spørgsmaal. Han er en varm Ven af Kjøbenhavns Befæstning og en af de dygtigste Forkæmpere for denne Plan i Landstinget. Da Befæstningsplanen var til Behandling forleden, holdt han et ligesaa fortrinligt som indtrængende Foredrag, hvori han med sjælden Klarhed kastede de usagkyndiges Indvendinger overende. Hans Eksempler fra Polens militære og politiske Historie vare af stor Vægt og Fremstillingen af dem var gribende.

Han taler godt og flydende, hans Sprog er rent og føjer sig let for ham, og hans Udviklinger ere overordentlig klare og logiske; men hans Mæle er tykt, saa at hans Stemme lyder uskjøn og har en ilde klingende Bilyd. Blom er en ivrig Højremand med udviklede og velfunderede Anskuelser, men han hører vistnok paa den anden Side til dem, der gjerne række Haanden til et ærefuldt Forlig. Han er et fortrinligt Hoved og ganske sikkert i militær Henseende en virkelig Akvisition for vor Rigsdag. Der gjemmes maaske i ham Kræfter, som, naar de faar Tid til at udvikle sig, kunne blive til Ære for Landet og til Gavn for den Stand, han tilhører.