Den danske Rigsdag/2/4

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 349-350

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Berg.

Proprietær til Store Vejlegaard i Kjøbenhavns Amt. Født d. 17. Septbr. 1827.


Landstinget har ogsaa sin Berg, men denne er rigtignok af en helt anden Kaliber, end Folketingets. Uligheden er iøjnefaldende; ligesaa højstilet og svulstig den sidste er, ligesaa besindig og jordstræbende er den Anden. Folketingsmanden har langt Fortrinet i Evner og Begavelse, men Landstingsmanden naar sikkert videre i virkelige Resultater ved sin praktiske Sans og sin Stræben efter at naa det Maal, der ligger nærmest for Haanden.

Berg har arbejdet sig frem til politisk Virksomhed igjennem den kommunale Gjerning. Beboerne i hans Sogn lagde tidlig Beslag paa hans Arbejdslyst og praktiske Evner og valgte ham ind i Sogneraadet, hvor han blev Formand. Derfra avancerede han i 1865 ind i Amtsraadet, hvoraf han siden har været et meget brugt og nyttigt Medlem. I 1871 blev der en Plads ledig i 2den Landstingskreds, og Opmærksomheden henledtes da paa den ansete og dygtige Kommunalmand. Han valgtes og har siden været Medlem af Landstinget.

Nogen betydelig Rolle har han ikke spillet der, men han har hørt til de solide og trofaste Kræfter, hvori dette Ting navnlig søger sin Støtte. Han taler sjælden og kun i Sager, hvori han har særlig Indsigt, men det er da altid sunde og forstandige Bidrag han giver til Debatten, og han taler godt og let forstaaelig. Skjøndt ivrig Højremand og absolut støttende Regjeringen i dens Kamp mod Folketingets Overgreb er han dog paa ingen Maade noget viljeløst Redskab i dens Haand. Han har sin selvstændige og upaavirkede Opfattelse af Situationen, og hans Blik er aabent for de Fejl og Misgreb, der begaas fra begge Sider.

Sin Gjerning passer han samvittighedsfuldt og følger godt med. I det Hele hører han til Højres gode Kræfter i Tinget, og han, der iaar skal paa Omvalg, kan vistnok, naar ikke særlige Hindringer træder i Vejen, gjøre temlig sikker Regning paa at beholde sit Sæde i Tinget.

Den høje nette Mand har noget meget velvilligt og tiltalende i sit Væsen, der gjør ham afholdt baade af Meningsfæller og Modstandere. Han skal være en dygtig Landmand, og han er Landvæsenskommissær samt tillige Medlem af Landmandsbankens Bankraad. Hans mest fremtrædende Egenskaber ere Soliditet, Virkelyst og Arbejdsdygtighed.