Den danske Rigsdag/2/8

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 354-355

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Breinholt.

Proprietær til Vandborg-Vestergaard i Thy. Født den 18de Maj 1832.


Breinholt er udgaaet fra en rig og meget anset Slægt ovre i Vestjylland.

Igjennem flere Led havde Slægten vundet større og større Omraade, baade i almindelig Anseelse og i økonomisk og aandelig Retning. Et Vidnesbyrd om en ikke almindelig Modenhed og Blik for Tidens Krav kan udledes deraf, at Breinholts Fader, der havde udbredte Handelsforbindelser nede i Holsten, fandt paa at sætte Sønnen i Skole i Hamborg, hvorved denne selvfølgelig fik en Uddannelse, der gik videre og i en anden Retning end de fleste Proprietærsønners paa hin Tid i Jylland.

I Hamborg tilbragte Breinholt altsaa en Del af sin Ungdom, og navnlig i de bevægede Foraarsdage i 1848 fik han her, hvor han var de forskjellige Bevægelser saa tæt paa Livet, et Indtryk, der gav ham en for hans Alder tidlig Modenhed. Da Fjenden væltede ind over Danmarks Grænser, ilede den unge Danske, der havde arvet Fædrenes store Kjærlighed til Fødelandet, hjem til Danmark, og naaede efter allehaande Farer og Eventyr sin Fædrenegaard. Hans Ophold og Oplærelse i Hamborg, øvede en blivende Indflydelse paa den unge Mand, og dette i Forbindelse med alvorlige Selvstudier og mange senere Udenlandsrejser har givet ham et friere og mere overlegent Blik paa Forholdene, end de allerfleste af hans Standsfæller have.

Han blev alt i en ung Alder større Ejendomsbesidder og han kastede sig med Iver over Landbruget. Hans ualmindelige Evner og endnu ualmindeligere Kundskaber skaffede ham selvfølgelig hurtig en større Indflydelse, hvortil jo ogsaa hans økonomiske Uafhængighed bidrog. Der blev tidlig lagt Beslag paa hans Kræfter baade i kommunale og landøkonomiske Raad, men det bedste Vidnesbyrd om den Anseelse han nød, ligger dog deri, at han ikkun 28 Aar gammel valgtes ind i Landstinget.

I dette har han nu siddet i 12 Aar og har vist sig som et særdeles brugbart Medlem. Han er et godt Hoved med en let og klar Opfattelse. Han taler smukt, klart og godt; men det er ikke ofte, han tager Ordet. I Havnespørgsmaal, Vej- og Vandsager samt i Hegnsspørgsmaal anses han med Rette for en Avtoritet, og han tager altid livlig Del i Forhandlingerne om saadanne Ting, hvor hans Mening stedse høres med Opmærksomhed.

Han roses som et dygtigt og flittigt Medlem af Udvalgene. Mest Interesse synes han at nære for de jydske Havneanlæg; her har han gjort grundige Studier og baade i Blade og Pjecer yder meget værdifulde Bidrag til dette vigtige Spørgsmaals Drøftelse.

Breinholt er Højremand og staar i den staaende Strid afgjort paa Regeringens Side; men han er iøvrigt en meget selvstændig Natur, der selv danner sig sin Mening, som han meget vel forstaar at begrunde. Han er en meget frisindet Mand, der paa flere Omraader har Mod til at gaa videre end de fleste af hans Kolleger paa Tingets Højreside.

Han har enkelte Gange med Held og Virkning taget Del i den politiske Kamp ude i Landet.

Den smukke, ungdommelige og intelligent Udseende Mand har et særdeles vindende Væsen og en tiltalende Frejdighed i sin Optræden. Han er meget agtet og afholdt af alle. Al sin Tid og sine Kræfter anvender han i det offentliges Tjeneste, hvilket jo hans økonomiske Uafhængighed tillader ham. Foruden andre Tillidshverv er han ogsaa Klitinspektør, og har han nogen Tid tilovers, bruger han den gjerne til at sysle med en eller anden Sag af almindelig Interesse. Han har alt gjort god Nytte; men han er ung nok til at man endnu tør vente meget af ham.