Den danske Rigsdag/3/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 510-511

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Larsen, Jens Kristian, Overretssagfører i Aalborg. Han er født paa Rottrupgaard i Vendsyssel den 20. Avgust 1840 og blev i 1861 Student fra Aalborg Skole. Den 22. Maj 1868 blev han juridisk Kandidat med bedste Karakter og samme Aar Sagførerfuldmægtig i Hjørring. Senere arvede han Rottrupgaarden efter Faderen og var samtidig Underretssagfører i Ulsted pr. Aalborg. Derpaa fik han Bestalling som Overretssagfører og tog Bopæl i Aalborg. Han erhvervede sig allevegne megen Agtelse ved sin hæderlige Karakter og bramfri Vandel, og han ansaas for en Mand med besindige og maadeholdne Anskuelser. Efter Hofjægermester Nyholms Død blev han opfordret til at stille sig i Aalborg ved Suppleringsvalget til Folketinget, og man nærede en Tid den Tro, at han ved sin Moderation egnede sig til at være begge Partiers Kandidat. Ved de afholdte Vælgermøder udtalte han imidlertid saa afgjorte Venstreanskuelser, at Højre umulig kunde akceptere ham, og derfor opstillede den tidligere Folketingsmand, Avditør H. C. Steffensen imod ham. Paa Valgdagen den 5. Juli 1882 vandt Larsen en smuk Sejr, idet han fik 1282 Stemmer, medens Steffensen kun fik 680. Den agtede Slægt, fra hvilken han er udgaaet, og den hæderlige Karakter, han selv har lagt for Dagen, borger for, at Rigsdagen i ham har vundet en brav Mand, men om han vil blive nogen brugelig Politiker, skal først vise sig; ti det lader sig ikke udlede af hans Fortid.