Den danske Rigsdag/3/5

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P. G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn Den Danske Rigsdag


H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/5 503

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.


Carstensen, Christian Ehrenfried, Proprietær til Vejlegaard iThy, er født den 9. Februar 1825. Han repræsenterer Vestervigkredsen, hvor Højesteretssagfører Bagger efterhaanden havde gjort sig umulig som Højres Kandidat. Allerede ved Valget den 3. Januar 1879 søgte Højre at formaa Carstensen til at stille sig, men den Gang vægrede han sig bestemt. Da Opløsningen kom i Maj 1881, gav han endelig efter for de indtrængende Opfordringer og valgtes ved Kaaring uden Modkandidat. Ved Valget 2 Maaneder efter stillede Venstre en Mand op imod Carstensen, men uagtet denne frejdigere end de allerfleste tonede Højreflaget, valgtes han dog med en knusende Majoritet. Han antages at sidde fast i Kredsen, hvor han nyder stor Anseelse, og hvor han virker som et meget nyttigt Medlem af Amtsraadet. I Folketinget har han sluttet sig trofast til Højremindretallet og anses for et af dettes paalideligste Medlemmer. Han har kun sjælden talt, men følger godt med og anses for velbegavet, ligesom han er meget afholdt af alle Partier. Han er en af Folketingets Sekretærer.