Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/12

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

10

forsaavidt ere "hedensk galante" nok, som Mormonerne sige, vise dog andre Udtryk, at ogsaa de ere paa den rette Vei. Et ugift Fruentimmer kaldes saaledes "Ein lediges Frauenzimmer", paa samme Maade som de tale om en "ledig" Stol, naar Ingen sidder paa den, en ledig Seng, naar Ingen ligger paa den, en ledig Hest, naar Ingen rider paa den osv. osv.

Disse faa Antydninger maae være tilstrækkelige, men de ere af største Vigtighed, fordi det ikke kan nægtes, at Sprogbrugen klarest og tydeligst gjengiver Menneskehedens første, halvt ubevidste og instinktmæssige, men derfor ogsaa paalideligste, Indtryk og Forestillinger.

Dette hvad Theorien angaaer; jeg vender mig nu mod Praxis.

Naar vi nu med Hensyn til England læse, at Loven der endnu for faa Aar siden tillod Ægtemanden at føre sin Kone tiltorvs med en Strikke om Halsen og sælge hende til den høiest Bydende, mod at erlægge den skyldige Accise til Staden af denne Vare, som af enhver anden, der bragtes tiltorvs; naar vi see, at dette endnu er skeet i den allersidste Tid, saa ligge dog heri allerede meer end tilstrækkelige Beviser for min Paastand. Blandt de mange forskjellige Tilfælde, som ere blevne offentlig omtalte[1], skulle vi

  1. Saaledes beretter "Wiener Zeitschrift für Kunst und Literatur" Nr. 48 for Aaret 1848: "Som Bladene i Bir-