Side:Carl Georg Holck - Den danske Statsforfatningsret - Anden Del.pdf/232

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

224

stedfunden Overskridelse, i hvilken Henseende det ogsaa kan bemærkes, at Grl. § 72. 2. M. forudsætter, at den Private optræder som Sagsøger. Resultatet vil i Øvrigt efter Sagens Beskaffenhed kunne stille sig forskjelligt, saasom at Citanten kjendes berettiget til den ham af Øvrigheden negtede Ret, s. Jur. Ugeskr. 1865. 692, eller fritages for den ham af Øvrigheden paalagte Forpligtelse, s. Jur. Ugeskr. 1854. 360, eller at Øvrighedens Dekret kjendes ugyldigt, s. Jur. Ugeskr. 1864. 180, eller at det paalægges Øvrigheden, endog under Tvangsmulkt, at foretage en vis Handling, s. Høiesteretstidende 1859. 836, Jur. Ugeskr. 1866. 292, eller endelig, at der paalægges Øvrigheden Erstatning til den Forurettede[1]), s. Høiesteretstidende paa anførte Sted[2]). Det følger imidlertid af Kongens eiendommelige, statsretlige Stilling, at der med Hensyn til de af ham foretagne Øvrighedshandlinger ikke bliver Spørgsmaal om en positiv Ugyldighedserklæring eller om Tilkjendelse af Erstatning.

Det er i det Foregaaende forudsat, at Øvrigheden er optraadt som saadan, som et Organ for Statens Herskermyndighed. Optræder Øvrigheden derimod kun som Repræsentant for de det Offentlige tilkommende Rettigheder eller paahvilende Forpligtelser af privatretlig Natur, f. Ex. med Hensyn til de af Staten indgaaede Kontrakter, med Hensyn til Driften af Regaler, o. s. v., maa Forholdet bedømmes ganske paa samme Maade, som ved en Tvist mellem to Privatpersoner, s. f. Ex. Jur. Ugeskr. 7. 225, 8. 700, 1857. 429, mfl.

Medens efter det Ovenanførte Domstolene paa ingen Maade ere bundne ved en Beslutning af Øvrigheden, der overskrider Grændserne for dennes Myndighed, kunde det

  1. Om de praktiske Vanskeligheder ved Exekutionen af en saadan Dom, s. Nellemann: Civilprocessens alm. Del S. 99 Anm.
  2. Om Paalæggelse af Straf ifølge Søgsmaal fra den Privates Side vil der sjeldnere blive Spørgsmaal, s. Lov om Politisagers Behandling 11. Febr. 1863 § 2. Nellemann: Civilprocessens alm. Del S. 98 Anm 2.