Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/247

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Handelsbegunstigelser. 227

Dertil sigtede saadanne Skridt, som at den tillod, at Varer fra fremmede Steder maatte oplægges i visse danske og norske Byer uden nogen Afgift, for at de atter kunde udføres derfra, saa snart de Handlende fandt deres Regning derved. Der blev i det mindste i enkelte Henseender arbejdet paa at ordne Opkrævningen af Øresundstolden paa en for de kjøbenhavnske Kjøb- mænd heldig Maade, og det var en Opmuntring for Virksomheden hos disse Kjøbmænd, at Regeringen lod de første 12 Skibe, som aarlig først udskibede Varer, der vare oplagte i Kjøbenhavn, være fri for forskjellige Afgifter, forudsat at Rederne og Skipperne havde hjemme der®). Af mere almindelig Betydning for den dansk- norske Skibsfart var det, at Tolden blev sat lavere paa de Varer, der indførtes eller udførtes paa Skibej som havde hjemme i et af Rigerne, end paa dem, der vare ladede paa fremmede Fartøjer. Indenlandske Skibe skulde desuden udrede mindre Skibstold, Laste- og flavnepenge end udenlandske. Det var et Sidestykke dertil, at al Skibsfart imellem de enkelte Provinser eller

é

Stifter i Danmark og Norge blev forbeholdt Skibe fra disse Riger ^). Man kan derfor tænke sig, at det kun har været meget imod sin Vilje, at Regeringen i Aaret 1701 ved en Handelstraktat med Hollænderne maatte tillade deres Skibe Farten i disse Farvande. Paa lig- nende Maade havde Hollænderne allerede tidligere vun- det Ret til ikke at betale højere Told end den dansk- norske Stats egne Borgere.

Regeringen gik endog saa vidt i at ville fremme sine Undersaatters Søfart, at den i visse Tilfælde lige- frem befalede Kjøbmændene, til Handel paa andre Lande at bruge danske eller norske Skibe. Denne Pligt paa- hvilede saaledes de forskjellige Handelskompagnier, det blev forbudt baade Kjøbenhavns og Bergens Kjøbmænd at fragte noget fremmed Skib, saa længe de kunde faa indenlandske, og det blev foreski:evet, at enhver, der

havde Savbrug eller handlede med Dehler, Bjælker eller

15*