Side:Danmark-Norges indre historie under enevælden 1.djvu/74

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


54 Andet Kapitel.

Tilfælde, have Sans for Reformer og tage Initiativet til Forbedringer i Styrelsen. Hvor lidt end her er Ste- det til at tale om Kongernes større eller mindre Stats- mandsdygtighed , skal det dog nævnes, at de vitter- lig have arbejdet betydelig med selv. Naturligvis nøjedes de i de fleste Tilfælde med at godkjende Kollegiernes Indstillinger; men ingen kan f. Ex. gjennemgaa Kristian V's Dagsregistre eller de haandskrevne Optegnelser af ham, der endnu haves, uden at faa Indtryk af, at baade de udenrigske, militære og finansielle Fbrhold optog ham stærkt. I flere Aar har han omtrent Dag for Dag op- tegnet, hvilke Overvejelser han havde taget Del i, og hvilke Beslutninger han havde truffet, snart om den ene, snart om den anden Sag paa disse Omraader. Man ser ham jævnlig opsætte sine Tanker om Forholdet til udenlandske Magter, han nedskriver Hækker af Spørgs- maal, som han vil forelægge sine Ministre til Overvejelse, han arbejder personlig med Overrentemester Brandt paa Fastsættelsen af Reglement for Udgifter, han taleu* med Kristian Siegfried Pless om finansielle Forholdsregler, han er idelig optagen af Tanken om, hvorledes Ind- tægterne kunne bringes til at dække Udgifterne, og han gjør alskens Uddrag af Regnskaber og Budgetter, lige- som han ogsaa skriver egenhændige Ordrer til Generaler og selv udarbejdede Instrux for sin Søn Kronprinsen, da denne skulde rejse til Udlandet ^^).

En saadan Lejlighed til at følge Kongen i hans daglige Arbejde, som man har ved Kristian V, fattes ved Frederik III's og Frederik IV's Regeringer; men Frederik III var for klog en Fyrste og for interesseret i de nye Regeringsprincipers. Gjennemførelse i Styrelsen til, at han ikke skulde have taget levende Del i denne, og Mænd, der kunde vide Besked, vidne ogsaa, at han har gjort det^^). Om Frederik IV*s Arbejdsiver har man en saadan Række samstemmende Efterretninger, a)^ der ikke kan være Skygge af Tvivl om, at han snarere