Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/124

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

114

Lars Dinesen.

til at føre et Lands Udvikling frem. Dertil kræves en Aandsudvikling, en Intelligents og en Kundskabsfylde, som Bonden ifølge sin Opdragelse og Oplæring ikke kan besidde.

Som Medvirker til det Heles Fremme kan Bonden gjøre fortrinlig Nytte, men Hoveddrivfjeder kan han ikke være og ikke i en overskuelig Fremtid blive, saaledes at Landet kan have virkelig Nytte af det. Vi have jo herhjemme kjendt Tider, hvor en enkelt Mand ved sit Genis Magt har givet hele Udviklingen kraftige Stød fremad. Der er Navne nok, hvorom det gjælder, men der er ingen Bondes imellem dem. I en enkelt Sag have vi set Bønder øve en mægtig Indflydelse; men paa den politiske Gang i det Hele, paa Rækker af Sager i en enkelt Samling have vi ikke set det.

Lars Dinesen kan heller ikke siges at have gjort det, men han er dog vistnok den Bonde, der har havt størst og mest Indflydelse paa en Udviklingsperiode herhjemme. Han har i de senere Aars Kampe, havt større Betydning for Sagernes Gang, end man i Almindelighed er tilbøjelig til at tro. Hans sunde, praktiske Blik, hans Kjendskab til Modstanderne og deres Taktik, hans gode Forbindelser og nøje Indsigt i sine Standsfællers Natur har sikkert ofte sat ham i Stand til at give gode Raad, som det til Tider var værd at følge, og som vistnok ogsaa ofte ere blevne fulgte.

Men Dinesen er heller ikke nogen almindelig Bonde. Han er udrustet med dybere Syn og et mere vidt rækkende Blik end de allerfleste af hans Standsfæller, og hertil kommer en stærkt udviklet politisk Sans, som er meget sjælden hos Bønder. Han har allerede en lang politisk Erfaring, og den har han vidst at drage god Nytte af. Skjøndt han endnu kun er lidt over 40 Aar gammel, kan han se tilbage paa over 17 Aars Parlamentarisk Virksomhed, vistnok noget enestaaende herhjemme.

Lars Dinesen er født i det livlige Holbæk Amt, i Kulby ved Slagelse. Hans Fader var Fæstebonde under Vedbygaards Gods, og han, saa vel som den øvrige Slægt, blev tidlig vakt af den Politiske Bevægelse, der alt siden Stændertiden rørte sig saa levende i Holbæk Amt. Faderen var en ivrig Bondeven, og han var Stiller for den begavede Skolelærer Gleerup de tre Gange, denne stillede sig i Vedbykredsen.