Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/125

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

115

Lars Dinesen.

Lars Dinesens Barndom og Ungdom faldt i en stærkt bevæget Tid, og det er rimeligt, at Tidens Rørelser ogsaa prægede hans Udvikling. Han fik en Opdragelse og Oplærelse som andre Bønderbørn, vistnok hverken bedre eller værre, men man sporede dog tidlig meget lovende Evner hos den unge Mand.

Da han var 20 Aar gammel, blev Trangen til en fyldigere Kundskabsudvidelse end den, Almueskolen havde givet, saa levende hos ham, at han overvandt alle Hindringer og kom ind paa Grundtvigs Højskole ved Kjøbenhavn. Her fik han under den dygtige Forstander Groves Vejledning sine Kundskaber udviklede og sit aandelige Syn udvidet paa en særdeles gavnlig Maade. Fra hans Højskoletid roses han for megen Flid og Energi og en paafaldende Lærenemhed.

Han kom nu atter ud paa Landet og gik bag Ploven; men Kræfterne voksede i den unge Mand, og Vingerne spændtes ud til en højere Flugt. Politiken begyndte at interessere ham, og han prøvede sine første Kræfter mod den bekjendte Smed Søren Jensen fra Rude, der var Kredsens Repræsentant. Begyndelsen var heldig: Dinesen viste sig istand til at give sine Tanker et klart Udtryk, og han skal oftere have sat den djærve Smed til Vægs i Debatten.

Befolkningen begyndte at faa Øje for den unge Mands Evner, og ved Valget til Rigsdagens Folkething den 6te Marts 1864 stod han, kun 25 Aar gammel, første Gang paa Valgtribunen. Han slog begge Modkandidaterne: Smed Søren Jensen fra Rude og Proprietær Jørgensen; Stemmetallet var henholdsvis 437, 219 og 102.

Med dette Nederlag forlod den i sin Tid saameget omtalte Smed den politiske Kampplads. Først i de seneste Aar har han atter under Valgkampe ladet høre fra sig, men den engang saa ivrige Venstremand synes nu nærmest at hælde til Højre.

Ved fire følgende Valg valgtes Dinesen ved Kaaring, og kun ved et af disse Valg havde han en Modkandidat, en Proprietær Hvidt, der dog trak sig tilbage efter Kaaringen.

Men fra 1869 begyndte en stadig voxende Modstand at rejse sig, en Modstand, der omsider drev Dinesen bort fra Kredsen. Ved Valget i 1869 var det en Bonde, Frantz Nielsen, der prøvede Kræfter med Dinesen, men han kom galt