Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/126

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

116

Lars Dinesen.

fra det og naaede kun 350 Stemmer, medens Dinesen fik 838. Under Valgperioden 1869—72 iværksattes den voldsomste Agitation fra Venstres Side mod Dinesen, men denne sejrede dog ved Valget sidstnævnte Aar over den senere Folkethingsmand Niels Larsen med 1102 Stemmer mod 633. Agitationen fortsattes imidlertid paa det mest levende, og da Opløsningen kom i Oktober 1873, følte Dinesen sin Stilling saa undergravet, at der endog kunde være Tvivl om hans Valg.

I Frederiksborg Amts 3die Valgkreds sad den brave P. Pedersen fast i Sadlen, men da han havde gode Udsigter til at slaa Balthazar Christensen i Frederikssund, opgav han sin sikre Valgkreds for at fortrænge en Venstremand, og denne opofrende Færd lønnedes den Gang med et heldigt Udfald. Frederiksborgkredsen søgte da Dinesen, og han modtog Kaldelsen, hvorved han naaede en betrygget Valgkreds istedetfor den truede Vedby. Denne gik nu strax over i Venstres Hænder og fik Niels Larsen til Repræsentant.

I Frederiksborgkredsen synes Dinesen at sidde overordenlig fast, og det eneste Forsøg, Venstre hidtil har gjort paa at fortrænge ham, faldt mere end kummerligt ud. Det var ved Valget den 25de April 1876 — Venstres store Sejrsdag — at en lokal Agitator, Skolelærer Hansen, blev stillet op mod Dinesen, men af over 900 afgivne Stemmer naaede han kun 135. Den 3die Januar 1879 stod Dinesen uden Modkandidat, og uagtet Berg i egen Person har taget Bopæl i Hillerød og derfra leder en ilter Venstreavis samt paa alle Maader agiterer for sit politiske Standpunkt, vil det dog vistnok ligge over hans Kræfter at kaste den besværlige Modstander ogsaa ud af denne Kreds.

Da Dinesen kom ind i Rigsdagen, var han Venstremand, vistnok nærmest Bondeven. Hans stærkt udviklede nationale Følelser anviste ham ganske naturlig Plads i „det nationale Venstre”, den Gang dette Parti dannedes, og da det i 1870 svingede ind i „det forenede Venstre”, svingede Dinesen med.

Han har saaledes været med at grundlægge det Parti, der siden skulde vinde sig en saa sørgelig Navnkundighed, og han har medunderskrevet Manifester og Programmer osv., hvilket han mange Gange senere har maattet døje bitre Piller for.