Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/141

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

131

Haastrup.

Natur. I den korte Tid, han har været i Rigsdagen, har han gjort sig afholdt og velset ogsaa af sine Politiske Modstandere.

Han repræsenterer Vardekredsen — Ribe Amts 1ste —, der til den grundlovgivende Rigsdag sendte Provst Tobiesen, som med 449 Stemmer sejrede over tre Modkandidater. I 1849 var det Kammerraad, Amtsforvalter Hansen, der med 248 Stemmer blev Sejrherre. Næste Gang valgtes Gaardmand J. Nielsen Uhre, og han holdt sig ved det følgende Valg. Saa valgtes Sognefoged J. M. B. Andersen den 27de Maj 1853 og atter den 1ste December 1854, denne Gang imod P. Chr. Zahle, der i Parentes bemærket har søgt Valg i en utrolig Masse Valgkredse. I 1855 kaaredes nuværende Overpræsident Rosenørn og gjenvalgtes ved de to følgende Valg. Derpaa kom Landinspektør, Løjtnant C. Riis, der holdt sig gjennem fire Valg, kun en Gang svagt anfægtet af Kaptajnløjtnant Hammer. Under Grundlovskampen i 1866 stod den 12. Oktober Kammerraad Vandborg af Jandrup og Gaardmand Mathiesen imod hinanden; den Første valgtes med 235 Stemmer imod 168. I 1872 valgtes den flinke J. J. Christensen med 616 mod N. Møller, som kun havde 1 Stemme mindre. Saa kom Opløsningen i Oktober 1873 paa Grund af Finanslovsnægtelsen, og under den levende Valgkamp, som da opstod, dumpede pludselig Hr. Lærer Kruse fra Grene, der forgjæves havde forsøgt sig i Skjelskør mod Grev Holstein-Holsteinborg, ned i Kredsen og slog mærkelig nok aldeles J. J. Christensen. Stemmetallet var 765 mod 337. Højre i Kredsen vaandede sig naturligvis ved en Repræsentant som Hr. Kruse, der i Rigsdagen vandt Kjendingsnavnet „Folkethingets historiske Medlem”, fordi han ved enhver Lejlighed krammede op med sin historiske Visdom, og skjønt man den 25. April 1876 ingen Kandidat havde oppe, undlod man dog ikke at give sin Misbilligelse tilkjende ved at afgive 337 Stemmer imod ham, men han valgtes naturligvis alligevel.

Imidlertid kom den store Spaltning i Venstre, og Jordbunden begyndte at blive mindre paalidelig under ham; han trak sig derfor, da Opløsningen kom i Slutningen af 1878, tilbage og overlod Hr. Haastrup Pladsen. Denne kæmpede