Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/142

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

132

Haastrup. — Hage.

den 3. Januar 1879 mod Højremanden Proprietær Beyer og besejrede ham med 967 St. mod 439.

Det er i Følge dens Fortid just ikke nogen paalidelig Kreds, Hr. Haastrup har faaet fat i, men han har maaske, som hjemmehørende i Kredsen, større Chancer for at bevare den end mange tidligere Kandidater, og saalænge Kredsen vedbliver at være i Venstrevold, har Højre foreløbig ikke Noget imod at beholde Haastrup. Han hører ikke til de værste, og han kan med Tiden maaske endog blive af dem, man sætter Pris paa at beholde; thi Venstremænd ønsker man jo til enhver Tid; det kommer kun an paa Kvantiteten og Kvaliteten.

Ogsaa ved Valget den 24. Maj 1881 sejrede Haastrup med et stort Overtal af Stemmer.


Hage.

Godsejer, Nivaagaard pr. Hørsholm. Født den 26. Maj 1842.


Frederiksborg Amts 2den Valgkreds havde et mærkeligt Uheld ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag den 5. Oktober 1848. Der havde fremstillet sig to Kandidater, af hvilke den ene, Kammerraad J. Rasmussen, maatte trække sig tilbage Paa Grund af Formfejl, og den anden, Gjæstgiver Menthey, der saaledes var eneste Kandidat, fik 135 Stemmer imod sig og kun 92 for sig. Han var altsaa ikke valgt, og Omvalg maatte finde Sted. Det afholdtes den 19. s. M., og nu var det den fortjente Kammerraad J. C. Drewsen, der sejrede med 194 St. imod 104, som faldt paa Kammerraad Rasmussen.

Den 4. December 1849 stod Sidstnævnte og Professor V. Bjerring imod hinanden; Rasmussen valgtes med 418 St. mod 277. Da Valgperioden var udløben, bejlede fire nye Kandidater til pladsen, af hvilke Premierløjtnant V. Bauditz valgtes ved Kaaring, men udtraadte efter faa Maaneders Forløb, og hans Efterfølger blev Proprietær Jung, der slog en Gaardejer Krog. Jung holdt sig ved tre følgende Valg, men den