Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/143

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

133

Hage.

14. Juni 1858 blev Jung slaaet af Major C. Bech, som derefter holdt Kredsen i nogle Aar; men ved Valget til Rigsraadets Folkething i 1864 maatte han paa Grund af en Formfejl træde tilbage, og Jægermester A. Brun valgtes da med 232 Stemmer mod 112, som faldt paa Møller Peder Andersen. Den 7. Juni 1864 blev Kaptajn J. Grundtvig valgt og holdt sig derefter mod forskjellige Modstandere indtil Efteraaret 1866, da han maatte trække sig tilbage uden Kamp, og Proprietær C. Brun til Borupgaard valgtes da med 539 Stemmer imod Skolelærer Bendixen, som ved hint bevægede Valg fik 446 St. Saa valgtes i 1869 Venstremanden Lars Larsen med 375 Stemmer mod 233, som atter faldt paa Bendixen, og Larsen holdt nu Kredsen ved Valgene i 1872 og 1873, begge Gange uden Modkandidat, men ved sidstnævnte Valg afgaves der dog 108 Stemmer imod ham, men rigtignok 687 for ham.

Den 25. April 1876 stillede Larsen sig ikke. Her kæmpede da Godsejer Hage til Nivaagaard imod den fanatiske og eksalterede Dr. Jessen, der blev bekjendt ved sine uhyggelige Angreb paa Gehejmeraad Hall. Hage sejrede med 659 St. mod 435. Ved Valget i 1879 sejrede Hage atter med stor Majoritet over en Gaardmand Hansen; den første fik 741, den anden 363 Stemmer. Ogsaa ved sidste Valg vandt Hage en smuk Sejr, endskjønt der fra Venstres Side var gjort store Anstrængelser for at kaste ham.

Hage, der saaledes repræsenterer Frederiksborgkredsen, er en Søn af den i vort politiske Liv saa bekjendte Alfred Hage, der var en parlamentarisk begavet og meget dygtig Mand. Sønnen har næppe arvet Faderens parlamentariske Evner, men han har dog allerede vist sig som en meget agtværdig Dygtighed.

Han skal være en ualmindelig brav Mand med et stærkt udviklet Følelsesliv, en trofast Karakter og en varm Fædrelandsven. Paa Omraader, hvor hans Følelse spiller ind med, tager han et smukt og korrekt Standpunkt, som han hævder med Varme og Dygtighed. Den Gang de heftige Debatter førtes om Godkjendelsen af de udsatte Højrevalg, spillede Spørgsmaalet om Samvittighedsfriheden en stor — altfor stor — Rolle. Hage tog her med et sikkert Blik Position lige over for den megen Overdrivelse af Samvittighedstvangen og paaviste klart og rigtig,