Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/144

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

134

Hage. — Hall.

hvorledes det egentlig forholdt sig med denne Sag. Det var et godt og et sandt Indlæg, han leverede, og det blev ikke rokket af Debatten, hvor mange Forsøg der end blev gjort derpaa.

Ogsaa da Sagen om Husmandskreditforeningen laa for, tog Hage et Stade, der ganske vist var et absolut Minoritetsstade, men derfor maaske alligevel det rigtigste og bedst sete.

Hage taler meget let og meget behagelig. Hans Stemme er klar og tiltalende, og der hviler over hele Foredraget en dannet og hyggelig Tone, der er vederkvægende. Indholdet svarer godt til den smukke Form. Det er dog meget sjælden, at han i Salen paa Christiansborg lader sin Stemme høre, derimod maa han ofte paa Valgmøderne tage Dysten op mod Venstreagitatorerne. Det fejler næppe, at den humane, dannede Mand ogsaa ved at gjøre Indtryk paa Vælgerne, og det er at haabe, at han længe maa repræsentere den smukke Kreds. Højre beholder ham sikkert gjerne i sin Midte; thi han vil altid være en god Støtte for Partiet.


Hall.

Gehejmekonferentsraad. Bor paa Frederiksberg. Født den 25. Februar 1812.


Det er saare sjælden, at en Mand i levende Live faar et saa uomtvisteligt Vidnesbyrd om, hvor afholdt og anset han er af sit Folk, som det Gehejmeraad Hall har faaet. Da Telegrafen i Sommeren 1879 bragte Budskab herned fra Norge om, at Hall Pludselig var bleven betænkelig syg, fremkaldte denne Efterretning en sand Landesorg. Alle, Høje og Lave, Unge og Gamle, lyttede, uden Hensyn til Partifarve, med den største Ængstelse efter Bulletinerne fra Sandefjord; det var tydeligt at mærke, at Landet følte, at det stod Fare for at miste en af sine bedste Mænd. Følelsen var fælles for Kongen og Folket, og det var som om vi bleve dragne nærmere til Normændene, fordi de toge saa levende Del i Sorgen, og fordi Norges bedste Læger