Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/147

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

137

Hall.

David, Tscherning, Balthazar Christensen og flere suse os om Ørene hver Gang hine Tider omtales, høres Navnet Hall slet ikke. Helt udenfor Bevægelsen har en Mand med hans Evner næppe staaet; det er rimeligt, at han i Studenterforeningen og ved private Sammenkomster har givet sit Besyv med i Laget, men offentlig traadte han ikke frem. Har han i Stilhed ledet nogle af Traadene, og har det ikke paa det Tidspunkt været ham om at gjøre at stille sig frem, saa vidner det om en klog Tilbageholdenhed, der fuldtvel lader sig forene med Halls hele Natur. Hans Tid kom snart, og der var ikke gaaet mange Aar, inden hans Navn hørtes fremfor alle de andres.

Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag den 5te Oktober 1848 valgtes han i Kjøbenhavns Amts 1ste Valgkreds (Frederiksberg) med l89 Stemmer mod Etatsraad P. Povelsen, der fik 43. Fra den Dag og lige til den 24de Maj 1881 har Hall uafbrudt repræsenteret den samme Valgkreds ved alle politiske Valg. De allerfleste Gange har han staaet ene paa Valgtribunen og er valgt ved Kaaring, men enkelte Gange have dog afvigende politiske Retninger søgt at fortrænge ham, altid dog med et kummerligt Resultat. En Gang prøvede en Skolelærer Thyboe Dysten, men fik kun 45 Stemmer, medens Hall fik 244; en anden Gang var det Professor Peder Hjort (174 St. mod 645), saa kom en Partikulier M. C. Levinsen, der dog ikke turde driste sig til at forlange en skriftlig Afstemning, og endelig vovede i 1872 Løjtnant Hartvigson sin Trøje, men fik kun 325 af c. 1500 afgivne Stemmer. Der var siden en Gang Tale om, at Tang skulde forsøge sig, men det blev dog ikke til Noget. Hall maatte, hvis hans Helbred havde tilladt ham at blive ved, anses for aldeles urørlig i Frederiksbergkredsen, og denne maatte da ogsaa evigt have skammet sig, hvis den havde vraget en saadan Celebritet. Foruden Hall har vistnok kun Dr. G. Winther saalænge og uden Afbrydelse repræsenteret den samme Valgkreds; næst i Rækken følger Alberti, der ikke repræsenterede sin Valgkreds paa den grundlovgivende Rigsdag.

Allerede paa den grundlovgivende Rigsdag kom Hall til at spille en fremragende Rolle, uden at han dog, saaledes som Monrad eller Lehmann, nævnes som Fader til vigtige