Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/155

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

145

Hans Hansen.

Hans Hansen.

Gaardejer i Menstrup pr. Næstved. Født den 28. Maj 1819.


Sorø Amts 5te Valgkreds, der har Valgsted i Fuglebjerg Kro, er nu Gaardejer Hans Hansens politiske Domæne, ligesom den i mange Aar var Fr. Frølunds. Siden 1861 har Hans Hansen havt Kredsen inde og ikke været til at rokke, uagtet der er gjort forskjellige Forsøg derpaa. I 1864 forsøgte Kancelliraad P. F. Koch sig, men naaede kun 254 Stemmer, medens Hansen fik 677; Aaret efter var Sognefoged H. I. Hansen atter fremme, men med et endnu kummerligere Resultat: 151 Stemmer mod 925. To Gange stod Hansen saa ene paa Valgtribunen, men 1869 rykkede Skovrider Spandet frem og naaede den meget respektable Minoritet af 470 Stemmer mod 760; i 1872 naaede en anden Modkandidat 407 mod 737, men Aaret efter fik Hans Hansen det fleste Antal Stemmer, der er afgivet der i Kredsen, nemlig 1103, medens Modkandidaten J. Jensen kun fik 278. Paa Venstres store Sejrsdag den 25. April 1876 stod Hansen atter ene, men ved Valget den 3. Januar 1879 havde Høire faaet en flink Mand op, Jens Sørensen af Tingjellinge, som dog kun naaede 252 Stemmer imod Hans Hansens 804. Ved sidste Valg den 24. Maj 1881 stod Hansen atter ene paa Valgtribunen og kaaredes uden Modstand.

Som man vil se, synes altsaa H. Hansen at sidde meget fast i denne Kreds. Hertil bidrager naturligvis hans nære Forhold til Alberti og til den sjællandske Bondestands Sparekasse meget; ti netop i denne Egn spiller Finantspolitiken en betydelig Rolle.

Men Hans Hansen er en gammel Mand, og i mange Aar bliver han næppe ved, saa at den tro Venstrekreds, som egentlig kun kan siges at have havt Frølund og Hans Hansen til Repræsentanter, maa se sig om efter en ny Afgud, der dog upaatvivlelig ogsaa faar et umiskjendeligt Venstrefysiognomi.

Hans Hansen er en høj, kraftig Skikkelse, der nu er graanet og krumbøjet af Alder. Han har et stort Hoved, omgivet af et kraftigt og struttende Haar og Skjæg, med lidt grove Ansigts-