Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/160

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

150

Holch. — Harald Holm.

som i politisk Forstand kunne være mindre kloge og velbetænkte. Sligt kan naturligvis fortage sig i Tidens Løb, men hos Holch er dog mulig Udsigterne fjærnere end hos mange Andre; thi Holch er næppe egentlig anlagt for Politiken og har vistnok ikke saa megen Lyst til den Gjerning, at det kan antages, han bliver ved at være Rigsdagsmand længere, end han anser det for nødvendigt for at holde Kredsen i Højrehænder. Heller ikke kan just Rigsdagsgjerningen med de lange Samlinger egentlig egne sig til at forenes med en omfattende Sagførervirksomhed ude i Landet.

Men hvorom alting er, Holch er en af de mest paalidelige og trofaste Højremænd, om hvis Standpunkt man aldrig tvivler. Man ved, hvor man har ham, og det er i disse Tider en meget tiltalende Egenskab. Dertil kommer, at han er en højst elskværdig Personlighed, der aldrig undlader at vinde dem, med hvem han kommer i mer end flygtig Berøring. Han er ogsaa personlig meget afholdt baade af Venner og Modstandere. Alt i alt er Holch en flink Rigsdagsmand, en af dem, man i Krigstid er glad ved at have paa sin Side.


Harald Holm.

Cand. theol. Kjøbenhavn. Født den 19. April 1848.


Da det forenede Venstre i 1872 var blevet Flertal i Folkethinget og straks aabnede det store Felttog om Magten, talte Partiet mange dygtige og praktiske Mænd, men meget faa, der virkelig havde politisk Viden, politisk Blik og politisk Fremsyn. Den Intelligents, Partiet raadede over, var da nærmest repræsenteret af de otte Akademikere Alberti, Bojsen, B. Christensen, Høgsbro, Krabbe, Tauber, Winther og Zahle, men med denne Intelligents var det kun saa som saa bevendt, og den fik da egentlig heller ikke den raadende Indflydelse. Det gjorde derimod, som bekjendt, Berg og J. A. Hansen.