Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/177

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

167

Holstein-Ledreborg. — Hummeluhr.

og glæde sig over Gjensynet, men den gamle Ven var det dog ikke.

Han er snarraadig og har Replikken i høj Grad i sin Magt, hvilket han saare ofte lægger for Dagen. Han er i det Hele en Mand, der, hvis Karakteren havde svaret til Evnerne, kunde være blevet noget stort; nu bliver han næppe mere eller andet end det, han er: en Politiker, der er farligere som Ven end som Modstander, en glimrende Ordfægter, men en Mand uden Tiltro og uden al Betydning, en Mand, af hvem man muligvis kan vente endnu en Række Svingninger.

Lejrekredsen, eller som den tidligere meget betegnende for dens nuværende Repræsentant hed „Blæsenborgkredsen”, har foruden fornævnte Rugaard havt Højesteretsadvokat Buntzen, Balthazar Christensen, den unge Greves Fader og cand. theol. N. J. Jensen til Repræsentanter.


Hummeluhr.

Gaardejer i Søften. Født den 24 Septbr. 1826.


Højskoleforstander L. Bjørnbak i Viby tilkæmpede sig efterhaanden en betydelig politisk Indflydelse i Jylland og da særlig i Aarhus Amt. Han var ogsaa uimodsigelig paa sin Vis en meget dygtig Mand, der havde et udmærket Greb paa at tage Bønderne. Han havde en folkelig Veltalenhed, der næppe er overtruffen herhjemme, og hans Gave til at slaa de Strenge an, han vidste klingede bedst, var uforlignelig. Naar han stod paa Talerstolen og med Ildfuldhed og Varme udslyngede sine Salver af Grovheder imod anderledestænkende og særlig imod de „Store” i Landet, og i sin brede jydske Dialekt argumenterede med tilsyneladende Logik og Klarhed, saa dirkede han formelig Bøndernes Hjærter op og vandt deres Samstemning langt mere end deres Sympati. Der kunde ogsaa i saadanne