Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/178

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

168

Hummeluhr.

Øjeblikke være noget imponerende ved Manden, nærmest noget uhyggeligt imponerende, og det var let at forstaa, at han maatte vinde Indgang.

Han fik Betydning og Indflydelse, og det Terræn, han havde vundet, det bevarede og udvidede han med en urokkelig Energi og en utrættelig Virkelyst baade som Taler og Avisskriver. Hans Blad „Aarhus Amtstidende” fik efterhaanden stor Udbredelse, og derigjennem dominerede han en Række Valgkredse. Ved hans Død svandt Bladets Indflydelse betydelig ind, og det er nu langt ringere Kræfter, der holde Bevægelsen oppe.

Bjørnbaks Dygtighed er der ingen, der bestrider, men at den gik i en saare uheldig Retning, og at han har gjort overordentlig megen Skade, det er en meget udbredt Mening. At hans Standpunkt hverken var klart eller konsekvent og endnu mindre varmt fædrelandssindet, kan vistnok ikke benægtes, men Indflydelse og Betydning havde han, og mere end én ny Rigsdagsmand er bleven kaaret og udset af Bjørnbak. Blandt de Valgkredse han allerstadigst dominerede var Aarhus Amts tredje, der har Valgsted i Skjoldelev, og hvis nuværende Repræsentant i Folkethinget er Hr. Hummeluhr.

Da Folkethinget i Slutningen af 1878 blev opløst paa det vestindiske Spørgsmaal, ejede det 3 Medlemmer med det just ikke sjældne Navn „Niels Jensen”. Da Thinget atter traadte sammen efter Valget den 3die Januar 1879, havde det mistet dem alle tre. Den ene og mindst bekjendte af dem, Niels Iensen af Frederiksbjerg ved Aarhus, tidligere Sognefoged, trak sig tilbage før Valget, hvor frivillig vides ikke, og de to andre, Niels Jensen Toustrup og Niels Iensen Dyngby, faldt paa Valgdagen. Dette var meget mærkeligt; ti de hørte begge til Venstres dygtigste, braveste og flinkeste Medlemmer med en virkelig besindig og moderat Tendents, og man ansaa dem for saa uangribelige i deres Valgkredse, at Højre end ikke tænkte paa at stille Kandidater op imod dem. Det blev deres Ulykke, ti da der ingen Fare var, kastede Kredsens radikale Venstremænd sig imod dem og de faldt begge for nye, ukjendte og højst ubetydelige Mænd: Niels Jensen Dyngby for Hummeluhr og Niels Jensen Toustrup for J. Sørensen. Den 3die Januar