Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/197

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

187

Hørup. — Jagd.

„evropæiske” Bølge vil helt naa os. Hidtil har kun Skum og Fraade naaet vore Kyster; men Diget, som endnu holder Bølgen ude, vil blive hullet, og her og der vil Gjennembrud finde Sted. Da vil det for Alvor vise sig, hvor fjærnt det danske Demokrati staar fra det „evropæiske”.

Hørup er som sagt en meget dygtig Mand; han er ikke hyggelig og ikke behagelig som Politiker, men han er paa den anden Side endnu ikke synderlig farlig. Hvad Tiden derimod kan bringe, er ikke let at sige; om det bliver ham eller Andre, der kommer til at føre Slaget, kan ikke vides, men Hørupske Ideer vil blive Slagfeltet.

I det private Liv er Hørup meget afholdt og agtet; han roses som en tro Ven og som en brav og hæderlig Personlighed.

Hans Valgkreds har tidligere været repræsenteret af A. F. Krieger, Gaardmand P. Hansen, Kaptajn, Farver Lind, Grev F. Moltke, Knud Petersen og Gjæstgiver Hansen.


Jagd.

Kaptajn, Amtsforvalter i Kolding. Født den 27. April 1821.


Kaptajn Jagd er en self made Mand, han skylder alene sine Evner, sin Energi og sin praktiske Natur den Stilling, han indtager, og det Navn, han har vundet. Hans Barndom og Ungdom stilede ikke hen mod noget større Maal, og praktisk Skolelærergjerning var vistnok det Ideal, der efterstræbtes. Han fik ogsaa Skolelærereksamen; men hans rastløse Natur, hans tidligt vakte hæderlige Ærgjerrighed aabnede større Vidder for hans ungdommelige Blik. Ingeniørvidenskaben synes at have lokket ham, og hvordan det nu end gik til, saa var han en smuk Dag i England for at uddanne sig, og han havde alt dengang vidst at skaffe sig indflydelsesrige Mænds Støtte og