Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/199

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

189

Jagd.

fundet Stof til Sange, her have hentet ildnende Beretninger fra vor „Fänrik Staal“.

Den Retning i Armeen, der holdt paa Korpsets Inddragen under den militære Ramme, vandt Overhaand. Jagd kæmpede imod af al Magt, men forgjæves, og selv gik han saa som Premierløjtnant ind i Hæren. Han kæmpede vedblivende med usvækket Mod og Tapperhed, han hentede sig hædrende Saar paa Slesvigs Valpladser, men den egentlige Løftelse var taget fra ham samtidig med Lejligheden til at virke paa egen Haand.

Han gik ud af Krigen med Kaptajns Rang, med Ridderkorset paa Brystet for tapper Daad og med et smukt Navn ude i Folket. Han tog da atter Fredens Syssel op og blev Telegrafbestyrer i Nyborg.

Det var ganske naturligt, at Frihedsluftningen herhjemme maatte paavirke et Gemyt som Jagds. Han havde været i England og der indsuger nogle ideale Frihedsbegreber, og hans første Fremtræden herhjemme som Politiker var i Venstreretning med en stærkt demokratisk Tendents. Allerede den 4. December 1849, altsaa midt under Krigen, stillede han sig til Valg i Svendborg og slog, vistnok alene ved Bønders og Smaaborgeres Hjælp, med 622 Stemmer Seminarielærer Meier, der fik 431. Paa Rigsdagen indtog han en temlig selvstændig Stilling, men dog i udpræget Venstreretning. Saa gik der flere Aar, i hvilke han ikke søgte Valg, men han vedblev dog med Iver at virke for Politikken og øvede navnlig en betydelig Indflydelse ved de lokale Valg.

Han havde imidlertid opgivet Telegrafvæsenet, eller dog ved Siden deraf kastet sig over anden Gjerning. Søudtørringsspørgsmaalet var rejst andetsteds, men havde dog ikke herhjemme med synderlig Styrke gjort sig gjældende; senere blev det jo en hel Mani. Her var noget nyt for Jagd, noget for hans lidt eksperimenterende Natur, og han kastede sig med sædvanlig Kraft og Energi over denne Opgave. Den store Sjørring Sø ved Thisted blev den første af nogen Betydning, der udtørredes herhjemme, og Jagd var Mand baade for at sætte denne store Sag i Scene og gjennemføre den. Her skal han ogsaa have lagt megen Dygtighed for Dagen, men Udtørringsarbejdet betalte sig ikke, i ethvert Fald ikke for Jagd. Han tabte alligevel