Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/203

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

193

Chr. Jensen.

Chr. Jensen.

Gaardejer i Vadum pr. Skive. Født den 29. Juni 1823.


Chr. Jensen, Repræsentanten for Skive-Kredsen, er en høj, statelig Mand paa henimod Tredserne, vel lidt foroverbøjet og hvidhaaret, men dog kraftig og livlig i sine Bevægelser, saa at han gjør Indtrykket af endnu i mange Aar at kunne agere paa den politiske Slagmark. Han er i det hele en smuk Mand, en tiltalende Bondeskikkelse, men hans regelmæssige Træk bære ikke Vidne om stor Intelligents. Og Trækkene tale vist Sandhed; han er ganske sikkert en Mand med meget jævn Begavelse, men det er af og til lykkedes ham at figurere under saadanne Situationer, at hans Evner for Uindviede have taget sig lysere ud end de virkelig ere.

Han har til Tider været en Mand, der troede sig kaldet til at tale med ved alle Lejligheder, men derved er netop hans Begrænsning traadt stærkt frem. Chr. Jensen er vistnok en ganske brav Mand og en ret virksom Mand, men er næppe fri for at være, hvad man paa ravjydsk kalder lidt „sløv”, eller paa Dansk lidt snu, lidt beregnende, ikke helt ud til at stole paa. Han er beskyldt for ikke altid at tage det ømmeste Hensyn til trufne Aftaler, hvad enten det nu har været politiske Hensyn eller personlige dito, der have bevæget ham til Frafald. Begge Hensyn have nok stor Betydning for ham.

Han taler jævnt henad Landevejen, ikke godt, men heller ikke slet, han har ikke store Tanker, men dem, han har, kan han finde Udtryk for. Nu taler han ikke meget i Rigsdagen, men man kan dog af og til faa ham at høre; hans Taler ere i Reglen korte og uden Realitetsbetydning. I Udvalgene skal han træde mere frem, uden dog heller der at have særegen Betydning. Dog har der været Sager, hvor Chr. Jensen hævdede en Stilling, som skaffede ham Anseelse blandt Venstremænd. Paa Valgmøder skal han ogsaa af og til have kæmper ret heldig, men han har rigtignok ogsaa til andre Tider lagt en Ubehændighed og Taktløshed for Dagen, der er kommet ham dyrt til at staa. Under en af de heftige Valgkampagner for