Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

11

N. Albertsen. — H. P. Andersen.

Han taler temmelig let, Sproget former sig ret villigt for ham, men der kan desuagtet, navnlig i hans beherskede Foredrag, være noget tungt og uklart i hans Udvikling. At han er en ærlig Mand, der mener, hvad han siger, og tror paa Rigtigheden og Sandheden af sine Betragtninger, er vistnok hævet over enhver Tvivl. Øver Albertsen end ikke nogen stor Indflydelse i Salen, skal man derimod tidt i Partimøderne lytte med Opmærksomhed til den gamle, erfarne Politiker, og han har altid havt Hædershverv i sit Parti.

Da Splittelsen i Venstre indtraadte, var han svært i Vinden; han vaklede hid og did og vidste ikke, hvor Venstre var at finde, og hvor han, Venstremanden, hørte hjemme. En Tid stod han med Berg, men alt da lokkede de „Moderate” for ham og søgte at drage ham over. Han stod ikke længe imod. Efter nogle smeltende Toner: „Jeg vil, nej jeg vil ikke, hør op at friste mig!” kapitulerede han og er nu de „Moderates” fuldtro Mand. Ved den Leilighed konserverede han sin Plads som Medlem af Bestyrelsen af det „forenede Venstre”, der endnu eksisterer.

Albertsen er en jævn begavet Politiker, vistnok med en redelig og hæderlig Vilje. Hans tidligere lidenskabelige Sind har rimeligvis fortager sig noget; han gjør nu Indtrykket baade af en besindig og alvorlig Mand. Udenfor Politikken er Albertsen afholdt og anset, og den almindelige Dom over ham lyder paa, at han er en brav Karakter. I personlig Berøring med politiske Modstandere er han en tolerant, mild og beskeden Mand, der gjør et velvilligt og tiltalende Indtryk.


H. P. Andersen.

Gaardmand i Gislinge pr. Svinninge. Født 1846, død 1880.


Holbæk Amts anden Valgkreds er jo bleven en historisk Valgkreds i vort politiske Liv. Hvor ofte har det ikke i Tidsrummet fra 1849 til 1866 lydt fra Formandspladsen i Folkethinget: „Det ærede Medlem fra Holbæk anden har Ordet?” Og naar saa