Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/22

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

12

H. P. Andersen.

Indehaveren af denne Betegnelse rejste sig, hvor ofte have da ikke baade Medlemmer og Tilhørere lyttet til den Veltalenheds Strøm, der sprudlede fra hans Læber? Thi denne Indehaver var Oberst Tscherning, den tidt forblindede, men altid geniale Oberst Tscherning. Han har gjort Valgkredsen berømt, og han har ladet denne Valgkreds yde de livligste og — kvantitativt set — det største Bidrag til Debatterne i vor Friheds Ungdomsdage. Det maatte blive Epigoner, der fulgte efter ham i Valgkredsen. Og det blev det da ogsaa. Først kom den skikkelige, men tarvelige Hans Jensen fra Kundby, og efter ham sad den unge H. P. Andersen paa den historiske Plads. „Den unge” ...? — Ja, H. P. Andersen var kun en Mand paa henved 34 Aar da han døde, og han havde da kun siddet 4 Aar i Rigsdagen. Det var den for Højre saa ulykkelige Valgdag den 25de April 1876, der bragte den 30aarige Gaardmand ind i Thinget, men allerede forinden havde han taget virksom Del i den Agitation i politisk Henseende, som altid har udmærket Holbækkredsene.

H. P. Andersen var jo valgt ind i Thinget som Venstremand, og sluttede sig følgelig straks til det forenede Venstre. Da Splittelsen i dette Parti indtraadte, gik han med Berg, og han stod som en af de mest Trofaste i Bergs Gruppe. Andersens korte Rigsdagsvirksomhed gav ham ikke Lejlighed til at gjøre sig særlig gjældende. Thi selv om hans gode Evner kunde have givet ham Adkomst til at spille en større Rolle, end han gjorde, saa fik han paa ingen Maade Lov dertil. I det frihedsbegejstrede Venstre hersker der nemlig en streng Partitugt, der kræver Respekt for Officererne. De alene have Krav paa Æren og Indflydelsen, og Ve den Menige, der uden Førerens Indvilligelse turde vove at høste Hæder og Krigsbytte paa egen Haand; han vilde snart blive udstødt. Andersen havde dog forholdsvis tilkæmpet sig en ret betroet Stilling som Ordonnans ved Staben, og man saa som oftest hans Navn prange ved Siden af Bergs og Hørups paa Lovforslag o. desl. Der er Mange som mene, at Andersen skulde have rykket op til Adjudant, og det var med Mandens Kvalifikationer meget tænkeligt. Han var nemlig en velbegavet Mand og tilstrækkelig fanatisk til at kunne bruges i en slig Stilling.