Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/213

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

203

Ingerslev.

sonlig gjældende. Selv en Mand med Ingerslevs Betingelser maatte det koste Tid og Arbejde at avancere op. Han udviklede imidlertid megen Flid, lagde praktisk Dygtighed for Dagen og fik efterhaanden Plads i vigtige Udvalg.

Saa kom Opløsningen paa Forsvarssagen, og paa den for Højre saa uheldige 25de April 1876 skete det overraskende, at en højst ubetydelig og udenfor den nærmeste Egn ganske ukjendt Gaardmand Hansen slog Ingerslev med 1644 Stemmer mod 1556. Dette vakte Beklagelse og Forbavselse allevegne, men det vakte tillige i selve Aarhus en dirrende Harme, der gav sig Udtryk i store Kraftanstrængelser for at aftvætte Nederlaget. Man skabte en Organisation derovre, der kan staa som et Mønster, og der blev ikke snakket, men arbejdet.

Da Valgdagen den 3dje 1879 oprandt, gik Aarhus til den med Forvisningen om Sejr, og denne Forvisning stod sin Prøve endog langt ud over Forventning. Med 2119 Stemmer mod 1505 bar Aarhuskredsen atter Ingerslev ind paa Rigsdagen, og gav ham det næststørste Stemmetal, der indtil da var givet nogen Rigsdagsmand her hjemme. Ved Valget den 24. Maj 1881 sejrede Ingerslev vel atter med 2025 St., men Skoleforstander V. Bjørnbak naaede 1882, og den 26. Juli blev Stemmeforskjellen endog kun 9 Stemmer.

Da Ingerslev atter tog Sæde i Folkethinget, mødte han som en udlært Mand, der kunde tage sin Del af Arbejdet. Højrepartiet skaffede sig omsider den Organisation, det saa længe havde trængt til, og Ingerslev kom ind i Partiets Bestyrelse. Her kom han paa sin Plads, og her har han gjort megen Nytte. Hans praktiske Sans og hans Arbejdsomhed er kommet Partiet meget tilgode. Han, Dinesen og Bille besørgede de løbende Forretninger, og havde altsaa det daglige Slid; nu, da Bille er borte, besørge de to tilbageblevne det tidt utaknemmelige og møjsommelige Arbejde med Utrættelighed og Dygtighed.

Ingerslev er en dygtig Rigsdagsmand, derom tvivler Ingen. Han er flittig, sætter sig godt ind i Sagerne, og hans gode Hoved og praktiske Anlæg leder ham til en rigtig Dom. Han er en trofast og varm Tilhænger af Ministeriet Estrup.

Da Scavenius traadte ind i Ministeriet, blev Ingerslev en selvskreven Leder af en af de forenede Højregrupper, og der-