Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/214

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

204

Ingerslev. — Juel.

ved er der givet ham en forholdsvis betydningsfuld Stilling, men om han fuldt ud vil kunne magte denne, anses dog for tvivlsomt. Paa den anden Side er der ingen Tvivl om, at han ikke vil gjøre Skade, og hans praktiske Instinkt vil i de fleste Tilfælde lede ham paa det rette Spor.

Ingerslev taler godt og let og han taler gjerne. Han kan være behændig i Debatten, og han kan ramme Kjærnen i en Sag, men han har en selvbehagelig Maade at tale paa og en lidt kjedelig og monoton Form, der tidt svækker Virkningen af et ellers godt Foredrag. Navnlig paa det landøkonomiske Omraade har han leveret ypperlige Bidrag til Debatten.

Ligesom han i sin personlige Optræden er jævn og bramfri, saaledes er han det som Taler. Det rumlende, den patetiske Fraseflom er ham fremmed. Han taler lige ud af Landevejen, uden Flugt og Varme. Han er baade i og udenfor Rigsdagen en Mand man kan stole paa, en Mand, der gjør en dygtig Gjerning med en god Vilje.

Aarhuskredsen har tidligere været repræsenteret af Kancelliraad Otterstrøm, Hother Hage, Justitsraad Ingerslev, Overretsprokurator J. E. Damkier, Kommandør v. Dockum, Justitsraad, Borgermester Hertz, Konsul Mørk og Gaardejer Hansen.


Juel.

Etatsraad, Overretsprokurator i Kjøbenhavn. Født den 7. Novbr. 1828.


Etatsraad Juel er Folkethingsmand for Nørresundby, hvor han valgtes i 1876. Han er født paa Bornholm, men omplantedes tidlig paa vestjydsk Grund og blev i 1847 en flink Student fra Ribe Skole. Han kom altsaa som ganske ungt Menneske til Kjøbenhavn, netop som Livet begyndte at pulsere stærkt der. Den unge Students Gemyt var ikke uimodtageligt for de stærke Indtryk af Fædrelandskjærlighed og Friheds-